Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về

ABSTRACT

The collected data about growth and yield of sugarcane from 85 sugarcane fields in Hau Giang province were used to evaluate the simple mathematical equation to estimate sugarcane yield. The estimation of plant weight Wt (kg) was done by using the following formula: Wt = 0,268 x Ht x Dt (0,268: coefficient of evaluated stem weight; Ht: stem height at the survey time (m); Dt: stem diameter at the survey time (cm)). To estimate the harvested stem weight (W), the growth coefficient At at survey time is multiplied with Wt value makes stem weight W value as the following formula W = Wt x At. Harvested sugarcane yield is estimated by formula Y = W x Nt xBt x 10 (Nt: sugarcane density at the survey time (plants/m2); Bt: coefficient of sugarcane density at the survey time; 10: Yield calculated by tons per hectare). Basing on the evaluated yield, it is impossible to reach to 150 tons sugarcane/ha with the sugarcane plant density 7 plants/m2.

Keywords: Sugarcane, yield, plant height

Title: Evaluation mathematical equation to estimate sugarcane yield

TóM TắT

Số liệu về sinh trưởng và năng suất của 85 ruộng mía ở tỉnh Hậu Giang đã được dùng để ước luợng phương trình đơn giản để dự đoán năng suất mía. Phương trình này đã được áp dụng lại trên ruộng thí nghiệm ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây mía để kiểm tra. Việc ước lượng trọng lượng cây Wt (kg) được tính bằng tích số của chiều cao lóng thân Ht (m) với đường kính thân Dt (cm) rồi nhân với hệ số ước lượng trọng lượng Kt là 0,268 (Wt = 0,268 x Ht x Dt). Để dự đoán trọng lượng cây lúc thu hoạch W ở thời điểm khảo sát bất kỳ thì nhân thêm với hệ số sinh trưởng At tương ứng theo từng tháng tuổi (W = Wt x At). Việc dự đoán năng suất Y (tấn/ha) lúc thu hoạch được tính bằng công thức Y = W.Nt.Bt.10. Với Nt là mật độ cây ở tháng thứ t (cây/m2), Bt là hệ số chuyển đổi mật độ ở tháng thứ t, 10 là hệ số để chuyển sang tấn/ha. Theo cách dự đoán năng suất trên, với mật độ 7 cây/m2 thì năng suất mía khó có thể vượt qua 150 tấn/ha.

Từ khóa: mía, năng suất, chiều cao cây, đường kính thân

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...