Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về

ABSTRACT

In rice cultivation, lodging is an important factor which can reduce yield, seed quality and cause problem for harvest. High amount of nitrogen increased internode elongation and caused lodging. In this study, the effects of prohexadione calcium on rice lodging at different levels of nitrogen were examined. Treated rice seedlings with 10g ai prohexadione calcium/ha, once at the sixty fifth day after sowing or twice at the fiftieth and sixty fifth day after sowing (applying 90, 120 and 150kg nitrogen/ha) tolerated lodging. Increase in lodging and do not increase in rice yield were also recognized when nitrogen was applied more than 90kg N/ha. Applying 90kg nitrogen and treating 10g ai prohexadione calcium/ha, once at the sixty fifth day after sowing or twice at the fiftieth and sixty fifth day after sowing reduced lodging and increased rice yield. The results also showed that prohexadione calcium inhibited gibberellin biosynthesis and decreased plant cells, internode length and rice plant height. These helped rice plant tolerate lodging.

Keywords: Rice, lodging, prohexadione calcium, nitrogen

Title: Effects of prohexadione calcium on lodging in rice variety ST1 at the different levels of applied nitrogen fertilizer

TóM TắT

Đổ ngã là yếu tố quan trọng làm giảm năng suất, phẩm chất hột và làm cho thu hoạch lúa khó khăn. Việc bón nhiều phân đạm làm cho lúa vươn lóng và dễ đổ ngã. Đề tài này đã khảo sát ảnh hưởng của prohexadione calcium lên sự giảm đổ ngã trên lúa ở các mức bón phân đạm khác nhau. Kết quả cho thấy khi xử lý prohexadione calcium (10g ai/ha) ở 65 ngày sau khi sạ hoặc xử lý 2 lần ở 50 và 65 ngày sau khi sạ với mức phân đạm 90, 120 và 150kg N/ha có tác dụng làm giảm đổ ngã. Nếu bón phân đạm hơn 90kg N/ha thì lúa dễ đổ ngã và năng suất cũng không tăng. Bón 90kg N/ha và có xử lý prohexadione calcium ở 65 ngày sau khi sạ hoặc xử lý 2 lần ở 50 và 65 ngày sau khi sạ đã làm giảm đổ ngã và góp phần tăng năng suất lúa. Kết quả phân tích cho thấy prohexadione calcium ức chế sinh tổng hợp gibberellin nội sinh, điều này đã làm giảm chiều dài tế bào, chiều dài lóng thân, chiều cao thân và làm tăng khả năng chống chịu đổ ngã trên lúa.

Từ khóa: Lúa, đổ ngã, prohexadione calcium, đạm

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...