Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Inhibitory Effects of Ground Cherry Extracts (Physalis angulata L.) on α-Amylase and α- Glucosidase Activities

Từ khóa:

α-amylase, α-glucosidase, IC50, Physalis angulata L

Keywords:

α-amylase, α-glucosidase, IC50, Physalis angulata L

ABSTRACT

The ground cherry (Physalis angulata L.) is a wild plant which grows popularly in Vietnam and tropical countries. It is used as a medicinal plant to help diuretic, anti-malarial, antibacterial and anti-inflammatory. The biological activities and especially the ability to prevent diabetes of ground cherry extract are also being examined. In this study, the inhibitions of α-amylase and α-glucosidase from ground cherry extract were carried out. The extracts from leaves, stems and roots of the ground cherries were extracted by Soxhlet method with 96% ethanol solvent. Extracts were evaluated for their ability to inhibit α-amylase and α-glucosidase by IC50. The results showed that leaf extract had a good inhibition on α-amylase (0.75±0.020 mg/mL) while stem extract had a good inhibition on α-glucosidase (3.93±0.124 mg/mL). The separation by n-hexane, ethyl acetate and n-butanol showed that fractional n-hexane of leaf extract had the best α-amylase inhibitory effect (0.563±0.002 mg/mL) whereas the fractional ethyl acetate of stem extract had the best α-glucosidase inhibitory effect (0.453±0.005 mg/mL). Qualitative analysis showed the presence of terpenoids, steroids and flavonoids in these samples. Alkaloids were present only in the fractional n-hexane of leaf extract. The inhibition of α-amylase and α-glucosidase activities showed that ground cherry was a source of medicinal plants that could be used to study the prevention of diabetes mellitus.

TÓM TẮT

Cây lồng đèn (Physalis angulata L.) mọc phổ biến ở Việt Nam và các nước nhiệt đới và được sử dụng như là cây dược liệu để giúp lợi tiểu, chống sốt rét, kháng khuẩn và kháng viêm. Các hoạt tính sinh học và đặc biệt là khả năng phòng chống bệnh đái tháo đường của dịch trích cây lồng đèn đang được khảo sát. Trong nghiên cứu này, sự ức chế α-amylase và α-glucosidase của dịch trích cây lồng đèn đã được khảo sát. Cao chiết lá, thân và rễ của cây lồng đèn được chiết bằng phương pháp Soxhlet với dung môi ethanol 96%. Các cao chiết được đánh giá khả năng ức chế α-amylase và α-glucosidase thông qua chỉ số IC50. Kết quả cho thấy, cao chiết lá có khả năng ức chế tốt α-amylase (0,75±0,020 mg/mL) và cao chiết thân ức chế tốt α-glucosidase (3,93±0,124 mg/mL). Cao chiết thô ban đầu được tiếp tục phân đoạn bằng n-hexan, ethyl acetate và n-butanol. Kết quả cho thấy cao chiết phân đoạn n-hexan của lá cho hiệu quả ức chế α-amylase tốt nhất (0,563±0,002 mg/mL) trong khi đó phân đoạn ethyl acetate của cao chiết thân ức chế α-glucosidase hiệu quả nhất (0,453±0,005 mg/mL). Kết quả định tính cho thấy có sự hiện diện của terpenoid, steroid và flavonoid trong các mẫu trên. Alkaloid chỉ hiện diện trong cao chiết phân đoạn n-hexan của lá. Kết quả ức chế hoạt tính của α-amylase và α-glucosidase cho thấy cây lồng đèn là nguồn dược liệu có thể dùng để nghiên cứu phòng trị bệnh đái tháo đường.

Trích dẫn: Nguyễn Minh Chơn và Dương Duy Dương, 2019. Ảnh hưởng ức chế của dịch trích cây lồng đèn (Physalis angulata L.) lên hoạt tính của α-amylase và α- glucosidase. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 126-132.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 156-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-169
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 230-238
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 24-32
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 33-42
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 345-355
Tải về
12/2014 (2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...