Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2014) Trang: 29-37
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Trong tổng số 3.358 con chó bị bệnh được mang đến điều trị tại 4 bệnh xá thú y thuộc thành phố Cần Thơ có 1.279 con bị bệnh đường tiêu hóa, chiếm tỷ lệ 38,09%, trong đó 339/1.279 con bị tiêu chảy liên quan tới vi khuẩn, chiếm 26,51%. Bệnh tiêu chảy do vi khuẩn không làm biến đổi chỉ số bạch cầu và hồng cầu của chó. Các triệu chứng phổ biến nhất đối với chó bị bệnh tiêu chảy do vi khuẩn là chỉ số pH của phân tăng) pH>7), sốt, ói, bỏ ăn, phân lẫn nước.

Kết quả phân lập vi khuẩn từ 339 mẫu phân chó bị bệnh tiêu chảy cho thấy phổ biến nhất là E. coli (chiếm 93,02%), kế đến là proteus spp. (20,96%), Salmonella spp. (10,29%)và thấp nhất là Campylobacter spp. (1,10%). Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn của chó không phụ thuộc vào lứa tuổi, giống và phương thức nuôi, ngoài trừ chó bị nhiễm proteus thì phụ thuộc vào phương thức nuôi (PE. coli và Proteus chiếm tỷ lệ cao nhất (55,56%), kế đó là E. coli, Salmonellaproteus (27,78%),  E. coliSalmonella (11,11%) và Salmonella ghép proteus là thấp nhất (5,56%). Chó bị nhiễm 2 loài proteus phổ biến đã được xác định là Proteus vulgaris (27/57 mẫu) và proteus mirabilis (21/57 mẫu); 26/28 mẫu Salmonella thuộc nhóm B, C2-C3 và nhóm é chỉ có 1 mẫu cho mỗi nhóm.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...