Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Riemerella anatipestifer infection in domestic ducks in Ben Tre province

Từ khóa:

Bệnh bại huyết, Bến Tre, gene 16S rDNA, Riemerella anatipestifer, vịt

Keywords:

Ben Tre, duck, gene 16S rDNA, riemerellosis, Riemerella  anatipestifer

 

ABSTRACT

The aim of the study was to determine the presence of Riemerella anatipestifer causing riemerellosis in ducks. There were 1,595/58,000 suspected riemerellosis ducks with 2.75%, 664/1,595 dead ducks with 41.63% at Mo Cay Nam, Mo Cay Bac and Chau Thanh districts in Ben Tre Province. In 150 suspected riemerellosis ducks, samples with typical symptoms were collected from heart, liver and spleen. The result showed that R. anatipestifer was isolated from 76/150 samples with 50.67%. The presence rates of R. anatipestifer in organ samples were in spleen(24.66%), liver (32.67%) and heart (36.67%). The specific gene 16S rRNA for R. anatipestifer causing riemerellosis was detected in 50/76 isolated positive samples, accounted for 65.79%. The antimicrobial susceptibility of R. anapestifer was highest (100%) to tetracycline, doxycycline, flofenicol, ceftiofur, cefotaxime followed by ampicillin (67.74%), enrofloxacin (58.06%), and gentamycin (56.45%). However R. anatipestifer was resistant to sufamethoxazole/trimethoprim (82.26%), streptomycin (67.75%), and erythromycin (58.06%). Especially, R. anatipestifer was resistant highest (100%) to spectinomycin.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là phát hiện vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây bệnh bại huyết trên vịt. Kết quả khảo sát trên 3 huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Châu Thành của tỉnh Bến Tre cho thấy, 1.595/58.000 vịt nghi bị mắc bệnh bại huyết, chiếm tỷ lệ 2,75%; 664/1.595 con vịt chết, chiếm 41,63%. Có 150 con vịt nghi nhiễm R. anatipestifer với các triệu chứng đặc trưng đã được thu thập gồm mẫu bệnh phẩm là tim, gan, lách. Theo kết quả phân lập, 76/150 mẫu dương tính, chiếm tỷ lệ 50,67%. Tỷ lệ hiện diện của  R. anatipestifer trên các mẫu bệnh phẩm là lách (24,66%), gan (32,67%) và tim (36,67%) . Gene 16S rDNA đặc hiệu cho R. anatipestifer gây bệnh được phát hiện trong 50/76 mẫu phân lập dương tính, chiếm 65,79%. Sự nhạy cảm của vi khuẩn R. anatipestifer với kháng sinh cao nhất (100%) với tetracycline, doxycycline, flofenicol, ceftiofur, cefotaxime, , tiếp theo là ampicillin (67,74%), enrofloxacin (58,06%) và gentamycin (56,45%). Tuy nhiên, vi khuẩn R. anatipestifer đã đề kháng với sufamethoxazole/trimethoprim (82,26%), streptomycin (67,75%) và erythromycin (58,06%). Đặc biệt, vi khuẩn R. anatipestifer đề kháng cao nhất với spectinomycin, tỷ lệ 100%.

Trích dẫn: Lý Thị Liên Khai và Nguyễn Hiền Hậu, 2018. Bệnh bại huyết trên vịt do Riemerella anatipestifer gây ra tại tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 90-97.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...