Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Survey in pig carcass quality on microbial contamination of two slaughterhouses at Cao Lanh City, Dong Thap Province and Can Tho City

Từ khóa:

Vi sinh vật, thịt heo, lò giết mổ heo, thành phố Cao Lãnh, thành phố Cần Thơ

Keywords:

Bacteria, pig carcass, pig slaughterhouse, Dong Thap province, Can Tho City

ABSTRACT

This study was conducted from January 2011 to September 2011 to determine bacteria contamination rate by time and to evaluate the pig carcass quality. Total of 249 pig carcasses and slaughterhouses? environments at semi-industrial slaughterhouse in Can Tho city and An Binh manual slaughterhouse at Cao Lanh city, Dong Thap province were collected (126 carcass and 123 environmental swab samples). The ratio of contamination of total aerobic bacteria, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella from carcasses and environments at 2 those slaughterhouses increased by time of slaughtered. The environmental bacteria contamination rate of manual slaughterhouse were higher than that from semi-industrial slaughterhouse. The pig carcasses contaminated with total aerobic bacteria, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella at manual slaughterhouse were 6.14, 1.13, 1.38, 1.46 and 2.50 times, respectively higher than that from semi-industrial slaughterhouse. Pig carcasses slaughtered at semi-industrial slaughterhouse were got Vietnamese Standard (TCVN 7046:2009) in 2.12 times higher than that at manual slaughterhouse. Methods of slaughter affected to pig carcasses quality.

TóM TắT

Đề tài được thực hiện từ tháng 01/2011đến tháng 9/2011 nhằm xác định sự vấy nhiễm vi sinh vật theo thời gian giết mổ và đánh giá chất lượng thân thịt heo. Tổng số mẫu được thu thập là 249 mẫu thân thịt heo và trên môi trường giết mổ ở lò giết mổ bán công nghiệp thành phố Cần Thơ và giết mổ thủ công tại lò mổ An Bình, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp (126 mẫu swab thân thịt heo và 123 mẫu swab môi trường). Tỷ lệ nhiễm tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coliforms, E. coli, S. aureus và Salmonella spp. trên thịt và trên môi trường giết mổ ở cả hai lò mổ đều tăng theo thời gian giết mổ. Môi trường giết mổ thủ công có tỷ lệ nhiễm vi sinh vật cao hơn môi trường giết mổ bán công nghiệp. Thịt heo được giết mổ thủ công có tỷ lệ nhiễm tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coliforms, E. coli, S. aureus và Salmonella lần lượt cao gấp 6,14 lần, 1,13 lần, 1,38 lần, 1,46 lần và 2,50 lần so với thịt được giết mổ bán công nghiệp. Giết mổ bán công nghiệp sản xuất thịt heo đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm TCVN 7046:2009 cao hơn gấp 2,12 lần giết mổ thủ công. Hình thức giết mổ có ảnh hưởng đến chất lượng thịt.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...