Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/01/2015

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Survey on the infection rate and identification of antibiotics resistant genes of Enterotoxigenic Escherichia coli causing piglet diarrhea in Vinh Long and Dong Thap provinces

Từ khóa:

Đồng Tháp, Vĩnh Long, ETEC, gene đề kháng, heo con, tiêu chảy

Keywords:

Dong Thap, Vinh Long. ETEC, resistant gene, diarrhea piglet

ABSTRACT

This study was conducted to identify strains, antimicrobial resistance and resistant genes of Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) in diarrheic piglets in Vinh Long and Dong Thap provinces. It was shown that, the ratio of diarrheic piglets was quite high (26.49%) and ETEC infection was found to be higher (97.27%) inin suckling piglets than that of in weaning piglets (89.00%). The contamination of ETEC on the pig floor (67.85%) was higher than that in water (3.57%). There was significant difference of the prevalence of K88, K99 and 987P strains and among those, K88 strain was the most predominant strain isolated from piglets diarrhea (20.24%). K88 strain isolates were found in 23.36% of suckling piglets, more frequent as compared with weaning piglets (16.47%).  In 196 positive samples, 263 ETEC strains were identified; 121 of these (121/588 isolated) (20.58%) were multi-infections in complicated diarrhea in piglets with 2-3 strains such as K88+K99 (6.46%), K99+987P (5.27%), K88+987P (6.12%) and K88+K99+987P (2.72%). ETEC strains were highly resistant to ampicillin, tetracycline and bactrim. Up to 134/152 strains were multi-resistant to antibiotics with 32 different phenotypes. Phenotypic resistance to ampicillin + tetracycline + bactrim was the most common type. All of ETEC strains examined harbored resistant genes of blaTEM and tet(A) and ETEC was still sensitive to ceftazidime, norfloxacin and colistin. This is the first research on the resistant genes of ETEC K88, K99, 987P strains causing piglet diarrhea in Vinh Long and Dong Thap provinces.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định các chủng, sự đề kháng và gene kháng kháng sinh của Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) trên heo con tiêu chảy tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tỷ lệ heo con tiêu chảy do E. coli khá cao (26,49%). Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm E. coli ở heo con theo mẹ (97,27%) cao hơn ở heo cai sữa (89,00%). Sự hiện diện của vi khuẩn E. coli ở nền chuồng chiếm tỷ lệ 67,85% cao hơn trong nước uống (3,57%). Sự phân bố giữa các chủng K88, K99, 987P có sự khác biệt và K88 là chủng phân lập phổ biến nhất trên heo con tiêu chảy (20,24%). Tỷ lệ phát hiện chủng K88 ở heo theo mẹ (23,36%) cao hơn ở heo cai sữa (16,47%). Trong 196 dương tính có 263 chủng mang kháng nguyên bám dính; Có 20,58% (121/588 khuẩn lạc) mang cả 2 đến 3 loại kháng nguyên như  K88+K99 (6,46%), K99+987P (5,27%), K88+987P (6,12%) và K88+K99+987P (2,72%). ETEC đã đề kháng cao với ampicillin, tetracycline, và bactrim. Có đến 134/152 chủng có hiện tượng kháng cùng lúc với nhiều loại kháng sinh và có đến 32 kiểu ghép khác nhau. Kiểu đa kháng với ampicillin + tetracycline + bactrim là phổ biến nhất. Tất cả các chủng ETEC kiểm tra đều mang gene đề kháng, bla TEM và tet(A). ETEC nhạy cảm cao với ceftazidime, norfloxacin, và colistin. Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Vĩnh Long và Đồng Tháp về gene đề kháng kháng sinh của các chủng ETEC K88, K99, 987P gây tiêu chảy cho heo con.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...