Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 29
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
Liên kết:

Tilapia culture is an increasingly important sector in the Mekong Delta and Vietnam generally. To contribute to promotion of tilapia culture in the region, two experiments were conducted at the College of Aquaculture and Fisheries. The first experiment was designed with at different salinities (0, 5, 10, 15 and 20ppt) without or with biofloc (C:N ratio of 20:1) for each salinity treatment. The second experiment was conducted with bioflocs at different C:N ratios (10:1, 15:1, 20:1, 25:1 and control) at salinity of 10ppt. Mono-sex GIFT tilapia (initial size of 1.38 g and 4.4cm)  were stocked at 40 fish/m3 in 0.5-m3 composite tanks and each treatment was triplicate.  Bioflocs was created by adding rice flour as carbon source. Pellet feed were given daily at 5-10% of fish BW. After 5 months of culture, the first experiment showed water quality parameters (temperature, pH, TAN and nitrite) in the normal ranges for fish culture. Especially, TAN levels in the biofloc treatments were significantly lower than those of the treatment without bioflocs (p0.05). For the second experiment different C:N ratios, after 4 month of culture, the highest growth rate of fish was obtained at treatments C/N: 25/1 and 20/1 (average 208g and 21.5cm). The floc volume in the treatments C/N: 20/1 and 25/1 are significantly higher than those in other treatments (p) (32,6 and 41,2ml/L). Survival rates among treatments were not significantly different among treatments (p>0.05). The findings of this study strongly recommend for further development of tilapia culture in brackish water area (10-20ppt), applying bioflocs technology, especially in the Mekong Delta where has great potential for the industry.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 101-107
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 118-125
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 122-127
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 141-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 169-175
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 254-261
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 279-288
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 380-389
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 42-48
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 79-87
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 82-90
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 96-101
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 186-240
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hả (2021) Trang: 1-20
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thuỷ sản
01 (2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
(2014) Trang: 76-77
Tạp chí: aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị khoa học tre toàn quốc lần IV, TPHCM, 6-7/6/2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...