Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 141-148
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/11/2018

Ngày nhận bài sửa: 29/12/2018

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Study on adding carbon at different stages in larval rearing of the giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) by biofloc technology

Từ khóa:

Ấu trùng tôm càng xanh, biofloc, giai đoạn ấu trùng khác nhau

Keywords:

Biofloc, different larval stage, larval of giant freshwater prawn

ABSTRACT

The study is aimed to find the suitable stages to apply biofloc for growth and survival rate of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) larvae. There were four treatments of carbon supplemented at different stages (stage 2, stage 4, stage 6 and stage 8). Stocking density was 60 ind/L, composite tanks of 500 litter each, rice flour as carbon source and C/N was managed at a ratio of 15/1, and salinity of 12‰ was used. The result showed that after 35 days rearing, prawn in carbon supplementation treatment of stage 6 had the highest growth length of PL-15 (10.10±0.20 mm) but the difference was not statistically significant (p>0.05) compared to treatment of stage 8 (9.60±0.30 mm), however, difference was statistically significant (p<0.05) compared to treatment of stage 2 (9.23±0.32 mm) and stage 4 (9.43±0.35 mm), respectively. Survival rate (59.5±5.0 %) and production (35,705±2,989 PL-15/m3) were highest in treatment of stage 6 difference was statistically significant (p<0.05) compared with the other treatments. Therefore, it can be concluded that the best stage of giant freshwater prawn for carbon supplementation for rearing larval was from 6th stage.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định giai đoạn ấu trùng thích hợp để bổ sung carbon cho sự phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức bổ sung carbon ở các giai đoạn ấu trùng tôm khác nhau là giai đoạn 2, 4, 6 và 8, mật độ 60 con/L, bể ương có thể tích 500 lít, nguồn carbon là bột gạo, tỷ lệ C:N = 15:1, độ mặn 12‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 35 ngày ương, tôm ở nghiệm thức bổ sung nguồn carbon ở giai đoạn 6 cho kết quả tăng trưởng chiều dài PL-15 cao nhất (10,10±0,20 mm) khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 8 (9,60±0,30 mm), tuy nhiên khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 2 (9,23±0,32 mm) và giai đoạn 4 (9,43±0,35 mm). Tỷ lệ sống (59,5±5,0 %) và năng suất (35.705±2.989 con/m3) tôm PL-15 cao nhất ở nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 6 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Vì vậy có thể kết luận rằng, thời điểm bổ sung carbon cho ương ấu trùng tôm càng xanh từ giai đoạn 6 là tốt nhất.

Trích dẫn: Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa và Châu Tài Tảo, 2019. Nghiên cứu bổ sung nguồn carbon ở các giai đoạn khác nhau trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) bằng công nghệ biofloc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 141-148.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 101-107
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 118-125
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 122-127
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 133-140
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 169-175
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 254-261
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 279-288
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 380-389
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 42-48
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 79-87
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 82-90
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 96-101
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 186-240
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hả (2021) Trang: 1-20
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thuỷ sản
01 (2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
(2015) Trang: 29
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
(2014) Trang: 76-77
Tạp chí: aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị khoa học tre toàn quốc lần IV, TPHCM, 6-7/6/2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...