Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2017) Trang: 82-90
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 21 Feb 2017
Revised 21 Jun 2017

Accepted 31 Oct 2017

 

Giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) is one of important aquaculture species in Vietnam, especially the Mekong Delta. Farming of giant freshwater prawn has been so far very well-known in the freshwater area with some important systems, typically the alternative rice-prawn farming system. However, this activity has recently expanded rapidly and largely to the brackish water area. Currently, there are 15,270 ha of prawn culture in the Mekong Delta with total production of 5,306 tons, of which coastal provinces cover for 90.1% of total culture area, and 64.8% of total production. Two important systems for prawn culture in the brackish water area are (1) prawn and rice farming alternatively with tiger shrimp culture on the rice field; and (2) prawn culture in pond alternatively with tiger shrimp culture. The survey on 108 households in Bac Lieu and Tra Vinh provinces found that the system (1) is in extensive management with the average yields of 110 kg/ha/crop and net income of 11.5 million VND/ha/crop, the system (2) is considered the semi-intensive farming system with the average yield and net income of 886 kg/ha/crop and 68 million VND/ha/crop, respectively. A trial on prawn culture in 9 brackish water ponds with salinity of 0-10‰ carried out in Tra Vinh province showed improved yield as of 988-1342 kg/ha/crop. Prawn culture contributed significantly to the total income of the farming systems. The success of these new farming systems together with a large area of brackish water surface in the Mekong Delta gives prawn farming a great potential for further development.

Keywords

Giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, brackish water, Mekong Delta, prawn farming, Vietnam

Cited as: Hai, T.N, Huong, H.K., Viet, L.Q., Huong, D.T.T. and Phuong, N.T., 2017. Giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) farming in brackish water areas of the Mekong Delta, Vietnam. Can Tho University Journal of Science. 7: 82-90.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 101-107
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 118-125
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 122-127
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 141-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 169-175
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 254-261
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 279-288
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 380-389
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 42-48
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 79-87
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 96-101
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 186-240
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hả (2021) Trang: 1-20
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thuỷ sản
01 (2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
(2015) Trang: 29
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
(2014) Trang: 76-77
Tạp chí: aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị khoa học tre toàn quốc lần IV, TPHCM, 6-7/6/2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...