Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 122-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/10/2016

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

The effect of replacing Artemia by formulated feed on growth, survival rate of mud crab larvae

Từ khóa:

Artemia, cua biển, Scylla paramamosain, thức ăn nhân tạo

Keywords:

Artemia, artificial feed, mud crab, Scylla paramamosain

ABSTRACT

Research on the effect of replacing Artemia by formulated feed on growth, survival rate of mud crab larva was done in order to reduce the feed cost. The experiment was randomly setup with 4 treatments: (i) 2 Artificial feed + 6 Artemia; (ii) 3 Artificial feed + 5 Artemia; (iii) 4 Artificial feed + 4 Artemia, and (iv) 5 Artificial feed + 3 Artemia. Each treatment was triplicated. Experimental tanks were 0.5 m3. Stocking density was 300 individuals/L and salinity water was 30‰. After 12 days of rearing, all larvae reached the zoae 4 stage, larvae were transferred to tanks (2m3,1,5m3 water) and survival rate was from 58.0 to 74.7%, but there was no statistically significant difference between treatments (p>0.05). After 21 days, crab conversion rate in all treatments was 100% and the growth rate of the crabs was not significantly different among treatments (p> 0.05). However, the highest survival rate from zoea 1 to crab 1 was found in treatments fed 3 times formulated feed combined with 5 times fed Artemia a day (7.8%) and it was statistically significant difference compared to other treatments (p <0.05). The feed cost to produce 1,000 crab 1 was also lower (65,616 VNĐ) compared to other treatments.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế Artemia bằng thức ăn tổng hợp đến tăng trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển đồng thời góp phần giảm chi phí thức ăn trong sản xuất giống cua biển. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức: (i) cho ăn 2 lần thức ăn nhân tạo (TANT)+6 lần Artemia; (ii) 3 lần TANT+5 lần Artemia; (iii) 4 lần TANT+4 lần Artemia và (iv) 5 lần TANT+3 lần Artemia; mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Bể thí nghiệm có thể tích 0,5 m3, mật độ ấu trùng 300 con/L và nước có độ mặn 30‰. Sau 12 ngày, ấu trùng ở các nghiệm thức đều chuyển sang Zoae 4 hoàn toàn thì tiến hành chuyển sang bể 2 m3­­­ (1,5 m3 nước) và tỷ lệ sống đạt từ 58,0 – 74,7%, nhưng khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). Sau 21 ngày ương, tỷ lệ chuyển cua 1 ở các nghiệm thức là 100% và tốc độ tăng trưởng của cua ở các nghiệm thức sai khác không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ sống từ giai đoạn Zoae 1 đến cua 1 thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05), đạt cao nhất ở nghiệm thức sử dụng 3 lần thức ăn nhân tạo kết hợp 5 lần Artemia/ngày (7,8±2,2%) và chi phí thức ăn để sản xuất 1.000 con cua 1 giống cũng thấp nhất (65.616 đồng).

Trích dẫn: Trần Ngọc Hải và Lê Quốc Việt, 2017. Đánh giá khả năng thay thế Artemia bằng thức ăn nhân tạo trong ương ấu trùng cua biển (Sylla paramamosain). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 122-127.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 101-107
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 118-125
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 141-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 169-175
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 254-261
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 279-288
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 380-389
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 42-48
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 79-87
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 82-90
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 96-101
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 186-240
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hả (2021) Trang: 1-20
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thuỷ sản
01 (2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
(2015) Trang: 29
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
(2014) Trang: 76-77
Tạp chí: aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị khoa học tre toàn quốc lần IV, TPHCM, 6-7/6/2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...