Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 42-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/07/2016

Ngày chấp nhận: 24/02/2017

Title:

Study on the density reduction at different stages of rearing mud crab Scylla paramamosain

Từ khóa:

Cua biển, Scylla paramamosain, san thưa, tỷ lệ sống

Keywords:

Mud crab, Scylla paramamosain, density reduction, survival rate

ABSTRACT

Research on density reduction at different stages of crab larvae was done in order to improve the crab survival rate in nursery. Experiment included 4 treatments and each treatment was triplicated such as (i) density reduction at Zoea-3 stage, (ii) density reduction at Zoea-4 stage, (iii) density reduction at Zoea-5 stage, (iv) density reduction at Megalopa stage. Experimental tanks volume was 0.5m3, larvae density was 300 individuals/L and the salinity was maitained at 30 ‰. When larvae reached the stage of reduction, they were moved to other tanks (2m3, containing 1.5m3 water). After 22 days of rearing, the larval stage index were not significant difference (p>0.05) among treatments, the highest survival rate was 9.8% in treatments with density reduction at Zoea-3 and Zoea-4 stage, it was significantly higher than those in density reduction at Megalopa stage. However, there was no significant difference in survival rate when doing density reduction at Zoea 3, 4 and 5 stages. Results from this study showed that density reduction at Zoea-3 stage or Zoea-4 stage in mud crab larvae rearing obtained the highest results.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định giai đoạn ấu trùng san thưa thích hợp để góp phần nâng cao tỷ lệ sống trong ương nuôi ấu trùng cua biển. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần là(i) San thưa giai đoạn Zoea 3; (ii) San thưa giai đoạn Zoea 4; (iii) San thưa giai đoạn Zoea 5 và (iv) San thưa giai đoạn Megalop; Bể thí nghiệm có thể tích 0,5 m3, mật độ ấu trùng 300 con/L và nước có độ mặn 30‰. Khi ấu trùng đến giai đoạn san thưa theo nhu cầu của thí nghiệm thì tiến hành chuyển sang bể 2 m3­­­ (chứa 1,5 m3 nước). Sau 22 ngày ương, chỉ số biến thái của ấu trùng ở các nghiệm thức khác nhau không ý nghĩa thống kê (p>0,05), tuy nhiên tỷ lệ sống đạt cao nhất là 9,8% khi san thưa giai đoạn Zoea-3 và Zoea-4, cao hơn và khác biệt có ý nghĩa so với san thưa giai đoạn Megalop nhưng sai khác không ý nghĩa so với san thưa giai đoạn Zoae 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc san thưa ấu trùng cua biển ở giai đoạn Zoea-3 hoặc Zoea-4 trong quá trình ương cho kết quả tốt nhất.

Trích dẫn: Trần Ngọc Hải và Lê Quốc Việt, 2017. Thực nghiệm ương ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) san thưa ở các giai đoạn khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 42-48.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 101-107
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 118-125
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 122-127
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 141-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 169-175
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 254-261
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 279-288
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 380-389
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 79-87
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 82-90
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 96-101
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 186-240
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hả (2021) Trang: 1-20
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thuỷ sản
01 (2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
(2015) Trang: 29
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
(2014) Trang: 76-77
Tạp chí: aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị khoa học tre toàn quốc lần IV, TPHCM, 6-7/6/2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...