Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/05/2013

Ngày chấp nhận: 29/10/2013

 

Title:

Synthesis of acid catalyst via sulfonation of carbon particle

Từ khóa:

Vật liệu nền carbon, sulfo hóa carbon, xúc tác acid rắn

Keywords:

Carbon-based materials, solid acid catalyst, sulfonated carbonization

ABSTRACT

Acid catalyst C-SO3H was synthesized to replace traditional acid catalyst in order to reduce environmental impacts. The synthesis process was carried out through two steps: (i) formation of carbon particles; (ii) sulfonation of carbon to form catalyst. Glucose hydrothermal method at 180°C in 4 hours was used to generate carbon particles with size of 2-
3 ?m and sulfonation of carbon particles by H2SO4 at different conditions was ultilized to create the catalyst. The results showed that reaction time and temperature strongly influenced the sulfonation process to form SO3H groups. However, carbon content in the acid solution was not significantly affected. In addition, using of the catalyst for hydrolyzing starch gave good results. The concentration of the total sugar increased with increase of concentration, temperature and reaction time. Moreover, when catalyzed by C-SO3H, the total sugar concentration was obtained at a value of 17,42 g/L that was higher than that of using 2% H2SO4 catalyst (obtained total sugar, 13,27 g/L).

TO?M TĂ?T

Xúc tác acid rắn C-SO3H đươ?c tô?ng hơ?p nhằm thay thế xúc tác acid truyền thống và làm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Quá trình tổng hợp được thực hiện thông qua hai giai đoa?n: (i) tạo hạt carbon và (ii) sulfo hóa tạo xúc tác. Phương pháp thu?y nhiê?t đường ơ? 180°C trong 4 giơ? được sử dụng để tạo hạt carbon với kích thước khoảng 2-3 àm và quá trình sulfo hóa hạt carbon bằng H2SO4 ở các điều kiện khác nhau để tạo thành xúc tác. Trong đó, nhiệt độ và thời gian ảnh hưởng mạnh đến quá trình sulfo hóa để gắn kết nhóm SO3H. Tuy nhiên, hàm lượng carbon trong dung dịch acid không ảnh hưởng đáng kể. Thêm vào đó việc sử dụng xúc tác được tổng hợp cho quá trình thủy phân tinh bột cho kết quả khá tốt. Nồng độ đường tổng tăng theo hàm lượng, nhiệt độ và thời gian phản ứng. Hơn thế nữa, khi được xúc tác bằng C-SO3H, nồng độ đường tổng thu được đạt giá trị 17,42 g/L cao hơn khi sử dụng xúc tác 2% H2SO4 (13,27 g/L).

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...