Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
Liên kết:

Biodiesel is primarily fatty acid methyl esters (FAMEs), usually obtained by reaction of oils with methanol. Conventional commercial methods used to convert oils to biodiesel were based on the esterification/transesterification reactions with participation of acid/base catalysts. In this study, a new developed method, subcritical methanol method (SMM) without adding catalysts was employed for direct-synthesis of biodiesel from wet Chlorella sp biomass. The effects of reaction parameters on FAME conversion such as reaction temperature (165-185°C), ratio of methanol to biomass (10/1-25/1 g/g), water content (5-80 wt%) and reaction time (1-12 h) were studied. Experiment results showed that, FAME conversion increased with increase of reaction time and highest FAME conversion of 95% was obtained at 175°C, 12 h reaction, 20/1 (g/g) of methanol to biomass and 50 wt% of water content. It can be concluded that a reasonable FAME yield can be achieved from the direct conversion of wet algae biomass under the subcritical condition of methanol. This is one of the most important advantages of the subcritical method over the conventional method in biodiesel production.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...