Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/01/2019
Ngày nhận bài sửa: 02/03/2019

Ngày duyệt đăng: 29/08/2019

 

Title:

Study on preparation of polylactic acid scaffold using nonsolvent induced phase separation method

 

Từ khóa:

Cấu trúc khung xốp, kỹ thuật mô, polylactic acid, scaffold, tách pha dung môi

Keywords:

Porous structure, phase separation, polylactic acid, scaffold, tissue engineering

ABSTRACT

Scaffold - a porous structure is an important component in tissue engineering, because it supports the formation of 3D structure. Therefore, this study was conducted to fabricate scaffold from polylactic acid (PLA). Nonsolvent induced phase separation method (NIPS) was applied and important factors affecting the formation of scaffold such as solvent types, polymer concentration, temperature of solvent system, the ratio of ethanol/water, and the ratio of solvent/nonsolvent (v/v) were investigated. Experimental results showed that when increasing the concentration of polymer and the water content in the nonsolvent were reducing pore size of scaffold. In contrast, when increasing the temperature and the ratio of solvents/nonsolvent were increasing the pore size of scaffold. Scaffold in the pore size of 42.4 μm could be prepared at condition of PLA 150 g/L, 40 ºC, the ethanol to water volume ratio of 96/4, the solvent/nonsolvent volume ratio of 1/20. In addition, the results of mechanical tests showed that tensile strength of scaffold decreased as the pore size increased. Tensile strength of scaffold in pore size of 42.4 μm was 65.5 MPa and its specific surface area was 25.7 m²/g.

TÓM TẮT

Scaffold - dạng cấu trúc khung xốp, là một thành phần quan trọng trong kỹ thuật mô vì nó góp phần vào việc tạo nên cấu trúc mô ba chiều. Vì thế, đề tài này được tiến hành nhằm nghiên cứu chế tạo scaffold từ polymer phân hủy sinh học polylactic acid (PLA). Phương pháp tách pha dung môi được sử dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành scaffold như loại dung môi, nồng độ polymer, nhiệt độ trao đổi, tỉ lệ ethanol/nước của hệ dung môi trao đổi, tỉ lệ dung dịch và dung môi trao đổi được tiến hành khảo sát. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng nồng độ polymer và lượng nước của dung môi trao đổi làm giảm kích thước lỗ xốp. Ngược lại, khi tăng nhiệt độ trao đổi và tỉ lệ dung môi hòa tan/dung môi trao đổi làm tăng kích thước lỗ xốp. Scaffold có kích thước lỗ xốp 42,4 mm có thể được chế tạo ở nồng độ PLA là 150 g/L, nhiệt độ trao đổi là 40ºC, dung môi trao đổi có tỉ lệ ethanol/nước là 96/4, tỉ lệ thể tích dung môi hòa tan/dung môi trao đổi là 1/20. Ngoài ra, kết quả thử nghiệm cơ học cho thấy độ bền kéo của scaffold giảm khi tăng kích thước lỗ xốp. Scaffold với lỗ xốp 42,4 mm có độ bền kéo là 65,5 MPa và diện tích bề mặt riêng là 25,7 m2/g.

Trích dẫn: Hồ Quốc Phong, Tao Thế Dương, Huỳnh Liên Hương và Trần Sỹ Nam, 2019. Nghiên cứu chế tạo scaffold polylactic acid bằng phương pháp tách pha dung môi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4A): 82-91.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...