Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm sản xuất hydroxyapatite (HA) từ nguồn phụ phẩm xương bò. Sau khi tiền xử lý trong dung dịch NaOH loãng, xương bò cắt nhỏ và nung ở nhiệt độ cao trong 6 giờ nhằm loại bỏ các thành phần hữu cơ. Mẫu sau đó được tiến hành nghiền bằng máy nghiền bi để tạo thành bột xương bò (BXB) nguyên liệu. BXB sau đó được phản ứng với dung dịch H3PO4 để chuyển hóa thành HA. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đế sự hình thành HA như nồng độ H3PO4, nhiệt độ phản ứng, pH dung dịch, thời gian nung và nhiệt độ nung HA được thực hiện. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng có thể sản xuất HA dạng hình cầu bất đối xứng với kích thước tinh thể dưới 100 nm, độ tinh thể 98,3% khi phản ứng chuyển hóa BXB được thực hiện ở điều kiện H3PO4 0,035 M, nhiệt độ phản ứng 90 ºC, pH 11 và nung ở 900 ºC trong thời gian 4 giờ.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...