Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 29/10/2015

Accepted date: 30/11/2016

 

In this study, transesterification reaction under subcritical condition of methanol (or called subcritical methanol method) was employed to directly produce biodiesel from Chlorella sp. instead of conventional method that was based on acid/base catalysts. The effects of reaction parameters on FAME (biodiesel) conversion such as temperature (165, 175 and 185°C), methanol to biomass ratio (10/1, 15/1, 20/1 and 25/1 g/g), water content (5, 15, 30, 50 and 80%), and reaction time (1, 4, 6, 8, and 12 h) were studied. According to the experimental results, FAME conversion increased with the increase of reaction time and highest FAME conversion 95% at 175°C, 20/1 (g/g) methanol to biomass ratio and 50% water content in biomass.

Keywords

Biodiesel, microalgae, subcritical methanol, transesterification

Cited as: Phong, H.Q., Au, T.D., Huong, H.L. and Dat, N.V., 2016. Biodiesel synthesis from algae (Chlorella sp.) in condition of subcritical methanol. Can Tho University Journal of Science. Vol 4: 1-5.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...