Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/12/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Some selected soil properties of Coconut - Cocoa intercropping in Chau Thanh - Ben Tre

Từ khóa:

Vườn dừa xen ca cao, độ phì nhiêu đất, sự bạc màu đất

Keywords:

Soil fertility, coconut - Cocoa intercropping, soil degradation

Abstract

In present, the coconut - cocoa intercropping has been enlarged in some areas in Ben Tre province due to unstable price of coconut and high economic efficiency of this cultivation system. However, the fruit yield of coconut and cocoa is very low. The low soil fertility can be one of the yield limiting factors. The study aimed at evaluation  of soil properties of coconut - cocoa intercropped orchards in Chau Thanh district - Ben Tre. Results from interviewed and soil analysis of 30 householdswho ownedthe orchards withcoconut aged 7 - 10 years, 15 - 20 years and 30 years old showed that all orchards had 40 years constructed raised beds and soils were degraded. Low soil pH, low organic matter content, poor in available nitrogen, and phosphorus, low exchangeable potassium  led to low nutrient supplying to coconut and cocoa growth, especially in the orchards with 30 years old coconut plants. Therefore, it needs to study for increasing soil organic matter and improvement of soil fertility in coconut - cocoa intercropping orchards in Chau Thanh, Ben Tre.

Tóm tắT

Hiện nay, mô hình trồng xen cây ca cao trong vườn dừa đã được phát triển giúp nông dân gia tăng thu nhập khi giá dừa không ổn định tại một số vùng ở Bến Tre. Tuy nhiên, năng suất trái dừa và ca cao còn rất thấp. Có thể độ phì nhiêu đất bị suy giảm là một trong các yếu tố giới hạn năng suất trái. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá một số đặc tính đất vườn trồng xen ca cao trong vườn dừa tại Huyện Châu Thành - Bến Tre. Kết quả điều tra và phân tích mẫu đất của 30 nông hộ có trồng ca cao trong vườn dừa có tuổi dừa 7 - 10 tuổi, 15 - 20 tuổi và 30 năm tuổi cho thấy đất trồng dừa có tuổi liếp trên 40 năm, thể hiện sự suy giảm độ phì nhiêu đất. pH đất thấp, hàm lượng chất hữu cơ thấp, hàm lượng N và lân hữu dụng và K trao đổi trong đất thấp so với nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây ca cao và cây dừa, nhất là trên các vườn có tuổi dừa 30 năm tuổi. Vì thế cần có biện pháp tác động cải thiện độ phì nhiêu đất tăng cường chất hữu cơ trong đất  vườn dừa trồng xen ca cao  tại Châu Thành, Bến Tre.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...