Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về

Abstract

Sludge sediment in shrimp ponds has caused environmental pollution which is the main concern of sustainable shrimp-farming development. The objective of this study was to determine the soil properties and some selected heavy metals of sludge sediment in shrimp pond systems. The sludge sediment soils were collected from 12 shrimp ponds in the intensive, semi- intensive and extensive shrimp systems at My Xuyen and Vinh Chau districts for soil analyses. The results showed that sludge sediment soils from the intensive and  semi- intensive which was in a range of loam clay soil, was poor in total C, total nitrogen and total phosphorus, but high concentration of available ammonium, nitrate and available phosphorus. The exchangeable sodium percentage (ESP), indicating soil sodification, was extremely high, which was 78% in the sludge sediment of intensive shrimp system and 45% in extensive shrimp system, while that value was much less (16%) in extensive shrimp system. The sodium adsorption ratio (SAR) had the same tendency which indicated the severe sodification of sludge sediment in intensive shrimp system. The contamination of Cd and Pb was lower than critical level of soil pollution. The sludge sediment soil in shrimp ponds was rich in available nutrients but high salinity and high sodium adsorption. Therefore these sediment soils can be used for agricultural production after removing salt and sodium.

Keywords: sludge sediment soil, intensive shrimp cultivation, sodification, salinity, soil nutrients

Title: The Chemical and physical properties of sludge sediment in shrimp pond at Soc Trang

Tóm tắt

Bùn thải đáy ao của các ao nuôi tôm đang gây nhiều vấn đề cho môi trường khu vực xung quanh ao nuôi cũng như chất lượng nước ao nuôi. Ô nhiễm chất hữu cơ, kim loại nặng và nhiễm mặn là mối quan tâm lớn trong sự phát triển bền vững của nghề nuôi tôm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá các đặc tính hóa lý học đất và hàm lượng kim loại năng Cd, Pd có trong chất thải bùn ao nuôi tôm. Mười hai mẫu bùn thải ao nuôi tôm thuộc ba mô hình canh tác tôm thâm canh, bán thâm canh và quảng canh cải tiến tại Huyện Mỹ Xuyên và Vĩnh Châu được thu thập để phân tích đặc tính hóa lý đất. Kết quả phân tích cho thấy đất bùn thải ao nuôi tôm có sa cấu đất sét pha thịt, hàm lượng chất hữu cơ, đạm và lân tổng số thấp. Bùn thải ao tôm thâm canh và bán thâm canh có độ mặn và độ sodic hóa rất cao (45- 78%), đạm hữu dụng và lân hữu dụng khá giàu. Trong khi đó, bùn thải ao nuôi tôm quảng canh cải tiến có độ mặn và sodic thấp hơn, lượng dinh dưỡng cũng thấp hơn. Hàm lượng kim loại nặng Cd và Pb trong bùn thải ao nuôi tôm thấp, dưới ngưỡng đất bị ô nhiễm, do đó có thể sử dụng nguồn bùn thải ao tôm cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do đất có độ mặn và đất bị sodic hóa rất cao nên cần được rửa mặn và cải thiện sự sodic hóa của đất. 

Từ khóa: Bùn thải đáy ao, nuôi tôm thâm canh, sodic hóa, đất mặn, dinh dưỡng đất ao

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...