Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 18/03/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Improvement of OM5451 rice yield in acid sulphate soils through the using of urea humate, potassium humate and controlled release NPK in Hau Giang

Từ khóa:

Đất phèn, năng suất lúa, phân bón công nghệ mới

Keywords:

Acid sulfate soil, rice yield, new technology fertilizers, humate

ABSTRACT

The study is aimed to change traditional practices of rice cultivation (using conventional, unbalanced fertilizers and too many seeds) of farmers in acid sulfate soils with 2 rice crops/year in Hoa An commune, Phung Hiệp district, Hậu Giang province. Cultivation model under the improved farming method (improved model) using NPK slowly released fertilizer, urea humate, potassium humate and reduced seeding amount were conducted through two rice crops (Winter-Spring 2018 - 2019 and Summer-Autumn 2019) with an area of ​​3000 m2 / model. The results showed that the improved model had a higher pHH2O, the amount of available phosphorus in the soil increased, the Al3+ and H+ content decreased, significantly different from the control model. The productivity of the improved model rice was (6.19 tons/ha) significantly higher than that of  the control model (5.67 tons/ha) in the Winter-Spring crop. In the following crop (Summer-Autumn crop) there was no statistically significant difference in rice yield between the improved model (5.57 tons/ha) and the control model (5.05 tons/ha). The improved model helped farmers save 30% of the seed sowing seed, 50% of the amount of N and P fertilizers,  and gain higher profits (by 5.4 and 3.5 million VND/ha, respectively for Winter-Spring and Summer-Autumn crops).

TÓM TẮT

Nhằm mục tiêu thay đổi tập quán canh tác lúa theo kiểu truyền thống (sử dụng phân bón thông thường, không cân đối, sạ dày) của nông dân tại vùng đất phèn canh tác 2 vụ lúa/năm tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Mô hình canh tác theo phương pháp canh tác cải tiến (mô hình cải tiến) sử dụng phân hỗn hợp NPK chậm tan có kiểm soát, urea humate, kali humate và giảm lượng giống gieo sạ được thực hiện qua hai vụ lúa (Đông Xuân 2018 – 2019 và Hè Thu 2019) với diện tích 3000 m2/mô hình.  Kết quả cho thấy mô hình cải tiến có pHH20 cao hơn, hàm lượng lân hữu dụng trong đất tăng, hàm lượng Al3+ và H+ giảm thấp so với mô hình đối chứng. Năng suất lúa mô hình cải tiến đạt 6,19 tấn/ha cao hơn so với mô hình đối chứng (5,67 tấn/ha) ở vụ Đông Xuân. Ở vụ canh tác tiếp theo (vụ Hè thu) chưa có sự khác biệt về năng suất lúa giữa mô hình cải tiến (5,57 tấn/ha) và mô hình đối chứng (5,05 tấn/ha). Mô hình cải tiến đã giúp nông dân tiết kiệm được 30% lượng giống gieo sạ, 50% lượng phân đạm và lân, lợi nhuận thu được cao hơn đối chứng từ 5,5 triệu đồng/ha  (vụ Đông Xuân) và 3,9 triệu đồng/ha vụ Hè Thu.

Trích dẫn: Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Đỗ Văn Hoàng và Võ Quang Minh, 2020. Cải thiện năng suất lúa OM5451 trên vùng đất phèn nặng thông qua sử dụng phân urea humate, kali humate và phân hỗn hợp NPK chậm tan có kiểm soát tại Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 98-108.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...