Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về

ABSTRACT

Chaetoceros calcitrans are considered a valuable feed for Artemia. The aim of this experiment was to study the effects of nitrogen (N), phosphorus (P) and the N to P ratio in the soil and water column  of cultured Artemia ponds on the growth of Chaetoceros calcitrans. Bottom soil from an Artemia pond (pond T2, rich organic matter) was submerged in anInstantOceanmedium (70?) to obtain a soil to water ratio similar to field conditions.  The results indicated that the dissolved N and P had a positive effect on the growth of Chaetoceros calcitrans. The highest cell density (5 .106 cells ml-1) was obtained by using Walne solution. In the bottom soil (T2) medium the density of the algae reached 3 .106 cells ml-1.  The N to P ratio in the solution varied from 0.08 to 2240, the nutrients released were more than sufficient for Chaetoceros calcitrans growth, especially during the first week. In Artemia cultivation, nutrients relased from soil and incoming water need to be taken into account in order to  manage a balanced nutrient supply to the algae de velopment

Keywords:  Soil pond, N, P and N/P ratio, Artemia, Chaetoceros calcitrans diatom

Title: The growth of diatom (chaetoceros calcitrans) under soil and water interaction in an artemia pond  

TóM TắT

Tảo Chaetoceros Calcitrans được xem là nguồn thức ăn có giá trị cho Artemia. Mục đích của thí nghiệm là nghiên cứu ảnh hưởng của N, P, tỷ lệ N:P trong môi trường đất và nước của ao nuôi Artemia đến sự phát triển của tảo Chaetoceros calcitrans. Đất thí nghiệm thu từ đất đáy ao nuôi Artemia (đất ao T2) và được để ngập trong môi trường nước biển nhân tạo (độ mặn 70?) với tỷ lệ đất: nước tương tự điều kiện thực tế đồng ruộng. Dung dịch Walne được sử dụng như dung dịch dinh dưỡng đối chứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy nguồn dinh dưỡng N và P khuyếch tán vào môi trường nước có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tảo Chaetoceros calcitrans. Môi trường Walne có mật số tảo cao nhất (5x106 tb/ml), môi trường đất ao T2 không cung cấp dinh dưỡng mật số tảo đạt 3x106tb/ml. Mật số này nằm trong phạm vi tảo nở hoa và được xem là có hại cho Artemia. Tỷ lệ N:P trong môi trường thí nghiệm biến động trong khoảng 0,08 - 2240. Tỷ lệ  N:P nằm trong khoảng 4 ? 44 được xem là thích hợp với nhu cầu phát triển tối ưu của tảo. Nguồn dinh dưỡng N,P khuyếch tán từ đất đáy ao T2 giàu chất hữu cơ đủ cho tảo Chaetoceros calcitrans phát triển mạnh trong suốt tuần lễ đầu tiên. Trong canh tác Artemia, mối tương tác giữa đất và nước cần được quan tâm để cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối cho tảo phát triển. 

Từ khóa: N, P và tỷ lệ N/P, Artemia

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...