Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
sô 354+355 (2019) Trang: 65-72
Tạp chí: Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Thay đổi phương thức canh tác không sử dụng hoàn toàn phân bón hóa học đang là hướng đi mới đang được quan tâm trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc tích hợp phân bón hữu cơ, biochar kết hợp với phân đạm đến việc cải thiện dinh dưỡng trong đất và năng suất bắp lai. Thí nghiệm trồng bắp được bố trí tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long liên tiếp qua 2 vụ (vụ Thu Đông 2016 và vụ Đông Xuân 2016-2017). Thí nghiệm gồm 12 nghiệm thức với 3 mức độ đạm (100 kg N, 150 kg N và 200 kg N/ha), hai mức độ phân hữu cơ (0 và 5 tấn/ha) và hai mức độ biochar (0 và 10 tấn/ha). Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), 4 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất hữu cơ, đạm hữu dụng và lân hữu dụng trong đất gia tăng rõ rệt, khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các nghiệm thức có bón phân hữu cơ và biochar. Hiệu quả gia tăng cao hơn khi bón kết hợp phân bón hữu cơ với biochar hoặc bón kết hợp biochar với phân đạm. Kết quả thống kê cho thấy có mối tương tác giữa phân hữu cơ, biochar và liều lượng phân đạm đến sự gia tăng sinh khối thân, lá và năng suất bắp. Bón phân hữu cơ và biochar kết hợp 200 kg N cho năng suất bắp đạt cao hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với bón đơn lẻ phân hữu cơ, biochar và phân đạm. Tuy nhiên, chưa có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về năng suất bắp khi bón 200kg N kết hợp với phân bón hữu cơ và biochar so với bón 150 kg N kết hợp với phân bón hữu cơ và biochar.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...