Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 10/03/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Efficiency of combination of humate-coated urea fertilizer with probiotics on the growth and yield of paddy rice in Chau Thanh A District, Hau Giang Province

Từ khóa:

Chế phẩm vi sinh, lợi nhuận, lúa, năng suất, urea humate, vi sinh vật đất

Keywords:

Probiotics, rice yield, humate coated urea, soil microorganisms

ABSTRACT

The aim of this research was to study the effect of humate-coated urea fertilizer combined with probiotics NPISi on the growth and yield of rice in Chau Thanh A district, Hau Giang province. This study contributed to reduce in amounts of inorganic fertilizer and rice seeds used. On - farm trials arranged in accordance with a Randomized Complete Block Design (RCBD) were conducted with 3 replications of 1000 sq m per rep. in the fields of the local farmers. Two treatments were used in which the farmers' practice is as control treatment (127N - 89P2O5 - 23K2O kg.ha-1, thick seeding 200 kg.ha-1), and the other treatment is a modern practice with fertilizer formula of 50N - 30P2O5 - 30K2O kg.ha-1 (1/2 recommended doses of NPK), using humate coated urea, combining probiotics. The results showed that the use of humate coated urea combined with probiotics NPISi helped reduce 60% N, 66% of P205 and 35% of the sowing seeds and no significant differences of rice yield between farmers’ practice and new practice  (5.30 tons.ha-1 in experimental field and 5.44 tons.ha-1 in farmers’ field). The results also indicated that the experimental field has a higher total profit than the farmers' field. Besides, the content of soil nutrients and density of total soil microorganisms (fungi, bacteria and actinomycetes) in the experimental field was higher and statistically difference from the farmers' field.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân bón urea humate kết hợp chế phẩm vi sinh NPISi đến sinh trưởng và năng suất lúa, góp phần giảm liều lượng phân bón hóa học và lượng giống lúa gieo sạ tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với hai kỹ thuật canh tác tương ứng 2 nghiệm thức (1/ Áp dụng kỹ thuật canh tác truyền thống, công thức phân bón 127N– 89P2O5 – 23K2O kg/ha, sử dụng urea thông thường và sạ dày; 2/ Áp dụng kỹ thuật canh tác mới, với công thức phân bón 50N – 30P2O5 – 30K2O, sử dụng urea humate, kết hợp chế phẩm vi sinh, sạ thưa). Kết quả cho thấy việc sử dụng urea humate kết hợp chủng chế phẩm vi sinh NPISi, giảm 60% N, 66 % P205 và 35% lượng giống gieo sạ nhưng vẫn cho năng suất tương đương và không khác biệt thống kê so với với năng suất lúa ở ruộng đối chứng nông dân (5,30 tấn /ha ruộng thí nghiệm và 5,44 tấn/ha ruộng nông dân). Mặt khác, ruộng thí nghiệm có tổng lợi nhuận cao hơn so với ruộng nông dân (3 triệu đồng/ha/vụ). Bên cạnh đó, hàm lượng chất dinh dưỡng hữu dụng và mật số vi sinh vật đất (nấm, vi khuẩn và xạ khuẩn) ở ruộng thí nghiệm cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với ruộng nông dân.

Trích dẫn: Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2020. Hiệu quả của phân bón urea humate kết hợp phân bón vi sinh lên sinh trưởng và năng suất lúa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 191-200.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...