Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
721 (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Legume Research- An International Journal

Background: Evaluate the effect of organic fertilizers and amino acid foliar fertilizers in combination with different chemical fertilizers levels on the change of soil nutrients and bush bean yield (Phaseolus vulgaris).
Methods: With six treatments and three duplicates, the experiment was designed using full randomization, each corresponding to 3 pots. The treatments in the experiment included- (1) 100% NPK (200 kg N/ha + 150 kg P2O5/ha + 100 kg K2O/ha, (2) 70% NPK + 2 tons of organic fertilizer (O.F)/ha, (3) 50% NPK + 4 tons of O.F, (4) 100% NPK + amino acid (4 ml/liter), (5) 70% NPK + 2 tons of O.F
+ amino acid (4 ml/liter) and (6) 50% NPK + 4 tons of O.F + amino acid (4 ml/liter). The experiment was carried out over two successive seasons.
Result: The results show that applying 4 tons/ha of organic fertilizer combined with 4 ml/liter of amino acid foliar fertilizer reduces NPK by 50% (100 kg N/ha+75 kg P2O5/ha+50 kg K2O/ha+4 tons/ha of organic fertilizer+4 ml/liter amino acids) helps to improve pH and N, P available in the soil and at the same time helps to increase significantly and statistically (pThe increase in brix level was statistically different from the control when applying a 50-70% reduction of NPK, using 2-4 tons of organic fertilizer and spraying with amino acids.
Key words: Dwarf beans, NPK fertilizer, Organic chicken manure

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...