Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về

Abstract

The aim of this study was to evaluate the time needed to leach salinity in sludge sediment of shrimp ponds in combination with changes of soil nutrients in crop production. Twelve samples of waste sediment were collected to measure the changes of salinity and of nutrient status. These samples were taken from three different shrimp cultivation patterns: intensive, semi- intensive and extensive shrimp cultivation. Results showed that after three months of raining, the waste sediment of intensive shrimp ponds  reached below the critical point level of salinity in soil whereas the rest two shrimp cultivations needed only one or two months. Concerning the concentration of nutrients, available phosphate, available nitrogen, and labile nitrogen decreased after three months of raining. However, these nutrients in the intensive cultivation type still remained rich compared to the semi-intensive and the extensive cultivation types. Based on these results, the sludge sediment in the shrimp cultivation are rich in nutrients for plants. They can be used for agricultural production after leaching away the salinity in soil in a duration of one to three months in rainy season.

Keywords: Salinity leaching, sodification, soil nutrient, sludge  sediment, intensive shrimp culture  

Title: Sludge sediment in shrimp ponds: Salinity leaching and  nutrients changes

Tóm tắt

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá sự rữa mặn và sự thay đổi hàm lượng dưỡng chất theo thời gian rữa mặn của bùn thải ao nuôi tôm cho sử dụng trong canh tác cây trồng. Mười hai mẫu đất bùn thải đáy ao nuôi tôm của mô hình canh tác tôm thâm canh, bán thâm canh và quảng canh cải tiến được sử dụng cho sự đánh giá giảm độ mặn và thành phần dinh dưỡng trong bùn đáy ao theo thời gian rửa mặn tự nhiên. Kết quả cho thấy độ mặn của mẫu bùn giảm xuống dưới ngưỡng mặn và sodic sau ba tháng rữa mặn  đối với mô hình tôm thâm canh và một đến hai tháng đối với mô hình tôm bán thâm canh  và quảng canh cải tiến. Hàm lượng các chất dinh dưỡng ở dạng hữu dụng trong các mẫu bùn thải đáy ao như lân dễ tiêu, đạm hữu dụng, đạm hữu cơ dễ phân hủy giảm sau ba tháng đầu mùa mưa. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng trong bùn thải ao nuôi tôm thâm canh vẫn còn ở khoảng khá giàu, cao hơn so với bùn thải ao nuôi tôm của hai mô hình còn lại. Bùn thải ao nuôi tôm có thể sử dụng cho sản xuất nông nghiệp qua rửa mặn tự nhiên trong mùa mưa khoảng một đến ba tháng.

Từ khóa: Rữa mặn, sodic hóa, dưỡng chất trong đất, bùn thải ao, thâm canh tôm

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...