Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 252-258
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Effect of temperature on fatty acid profiles of two Artemia franciscana populations: SFB and Vinh Chau

Từ khóa:

Acid béo (FA), acid béo bão hòa (SFA), acid béo chưa bão hòa một nối đôi (MUFA), acid béo chưa bão hòa nhiều (PUFA), khả năng chịu nhiệt cao

Keywords:

Artemia, fatty acid (FA), saturated fatty acids (SFA), mono-unsaturated fatty acids (MUFA), poly-unsaturated fatty acids (PUFA), thermo-tolerance

ABSTRACT

Two Artemia populations originated from Artemia franciscana; SFB (San Francisco Bay) anh Vinh Chau were cultured in the same laboratory condition at different temperature levels of 25, 30 and 320C aiming to investigate the change on fatty acid profiles in their biomass when subjected to temperatures from nauplii to adult stage. After two weeks of culturing, despite of various variations in fatty acid content of Nauplii, results showed that there was no difference in fatty acid profiles as well as content of both populations at the same temperature, they both was very similar in FAs except saturated fatty acid 18:0. Results also confirmed that in Artemia fatty acid composition, food and temperature effect was more than strain-specificity. At 320C temperature, saturated fatty acid occurred a highest level (>25%) compared to other lower levels (24%), p<0,05). At suitable temperature, depending on strain, most of FAs showed higher concentrations than other levels. Beside that, living conditions (food, temperature, salinity...) were assumed to be related to Artemia cysts was also discussed.

TóM TắT

Hai dòng Artemia cùng có nguồn gốc từ Artemia franciscana SFB (San Francisco Bay) và Vĩnh Châu được thả nuôi trong cùng điều kiện thí nghiệm ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau 25, 30 và 320C để theo dõi về sự biến đổi về thành phần acid béo của chúng dưới ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình nuôi từ nauplii lên sinh khối. Sau hai tuần nuôi kết quả cho thấy, thành phần của các FA ở hai quần thể là khá tương đồng và biến đổi không theo quy luật ngoại trừ acid béo bảo hòa 18:0. Thức ăn, nhiệt độ tác động đến thành phần các FA hơn là tính đặc trưng dòng, ở nhiệt độ cao thành phần các acid béo bảo hòa (SFA) cao hơn (>25%) so với ở nhiệt độ thấp hơn (24%, p<0,05), ở các ngưỡng nhiệt độ thuận lợi tùy theo dòng, thường các FA có hàm lượng cao hơn so với các ngưỡng nhiệt độ khác trong thí nghiệm. Ngoài ra, môi trường sống (thức ăn, nhiệt độ, độ mặn...) của quần thể Artemia, được cho là có liên quan đến sự hình thành phổ FA trong trứng bào xác Artemia cũng được đề cập.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 127-137
Số 15a (2010) Trang: 241-252
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 41-48
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 9-19
Tải về
9(1) (2019) Trang: 172-179
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
8(2) (2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...