Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 127-137

Abstract

Artemia is an endemic species of the saline habitats and their distribution is all over the world. The adaptation of Artemia to a new biotopes either by human or natural dispersion is still being a hot issues for biologists to investigate. In this study, five Artemia strains (cyst materials) originated from Sanfrancisco Bay (SFB) that were introduced to different man-made habitats involving Vinh Chau salt-ponds (Vietnam), Tuticurin saltponds (India) and Palatupana saltponds (Srilanka) with adapted times varied from one to over 20 years were used for studying the changes in Artemia cyst biometric, growth, lifespan as well as the reproduction characteristics of these strains. The results showed that those strains, which were inoculated in new habitats despite of adapted time, has some remarkable changes in cyst biometrics, survival, growth rate, lifespan and reproductive characteristics in comparison with the original SFB such as the cyst shell is 1,1-1,3 fold  thicker, the cyst diameter, embryo and the nauplius size have a tendency to be smaller than the original strain. Moreover, these strains perform a better survival and reproduction capacity (higher in total embryo/female; shorter in reproduction intervals and higher fecundity) than the original SFB while the SFB strain showed higher in percentage of off-spring encysted than the others.

Keywords: Artemia, adaptation, cyst, lifespan, reproduction

Title: Change in cyst biometrics, lifespan and reproductive characteristics of Artemia franciscana under different culture conditions

Tóm tắt

Artemia là loài đặc hữu của các sinh cảnh nước mặn và chúng có phân bố rộng rãi trên khắp thế giới, sự thích nghi của chúng với các điều kiện môi trường mới nơi chúng được phát tán tới do con người hay tự nhiên vẫn là một chủ đề được tìm hiểu nhiều nhất vì ngoài vấn đề sinh học nó còn mang tính ứng dụng. Trong nghiên cứu này trứng bào xác của 5 dòng Artemia có nguồn gốc từ dòng Artemia tự nhiên sống tại vịnh Sanfrancisco (Mỹ) gọi tắt là dòng SFB nhưng được thả nuôi ở các điều kiện sống (ruộng muối Vĩnh Châu- Việt Nam, ruộng muối Tuticurin- ấn độ và ruộng muối Palatupana) với thời gian khác nhau (từ 1 cho tới trên 20 năm) được dùng để nghiên cứu những biến đổi về các đặc điểm sinh trắc học của trứng bào xác, đặc điểm vòng đời cũng như sinh sản. Kết quả cho thấy về sinh trắc học trứng bào xác đã có những biến đổi đáng kể như vỏ trứng dày hơn từ 1.1-1.3 lần, đường kính trứng, kích thước phôi và chiều dài nauplii mới nở đều có khuynh hướng nhỏ đi. Tỷ lệ sống, tăng trưởng, đặc điểm vòng đời và sinh sản cũng cho thấy có sự khác biệt giữa các dòng được thả ở các vùng khác so với dòng SFB ban đầu (có khả năng sống và sinh sản tốt hơn: tổng số phôi/con cái, sức sinh sản cao hơn, chu kỳ sinh sản ngắn hơn) trong khi dòng SFB có tỷ lệ con cái đẻ trứng bào xác cao hơn so với các dòng thả nuôi.

Từ khóa: Artemia, cyst, sự thích nghi, tuổi thọ, đặc điểm sinh sản

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 241-252
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 252-258
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 41-48
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 9-19
Tải về
9(1) (2019) Trang: 172-179
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
8(2) (2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...