Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 103-110
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/11/2018

Ngày nhận bài sửa: 14/01/2019

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Effects of salinity and substitution rates of saline water by sea-salt on the survival and performance of Artemia franciscana

Từ khóa:

Artemia, độ mặn, sinh trưởng, tỷ lệ sống, tỷ lệ thay thế

Keywords:

Artemia, growth, salinity, survival, substitution rate

ABSTRACT

In this experiment, Artemia was reared at 200 nauplii/L in 1.5L cones contained 1L cultured medium and light aeration, at the salinity of 30‰, 40‰, and 50‰with substitution rates of seawater (SW) to sea-salt water (SSW) by 0, 25, 50, 75 and 100% culture medium for each salinity; 3 replicates for each treatment. The culture was maintained for 20 days aiming to find out the effects of the salinity levels and substitution in the proportion of SW to SSW. The results showed that survival rate was highest at the SWgroup (R0: 89% and 78%) and the lowest was the SSW group (R100:74%; 61%) at 7th and 14th day respectively. Meanwhile, the length and biomass reached 5.9 mm, 2.0 g/L for R0 and 6.8 mm, 3.0g/L for the R100 group. In addition, Artemiacan live normally in sea-salt water via their reproductive activity. Moreover, the harvested biomass (2.76-3.26g/L) in SSW group was higher than those was collected in seawater group (1.96-2.01 g/L) giving a potential to develop a cost-effective Artemia biomass culture for inland hatcheries.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của độ mặn và tỷ lệ thay thế nước ót bằng muối biển (TLTT) lên tỷ lệ sống và sinh trưởng của Artemia franciscana. Artemia được nuôi trong chai nhựa 1,5L chứa 1L môi trường nuôi ở mật độ 200 con/L trong 20 ngày với các TLTT 0%, 25%, 50%, 75% và 100% ở mỗi độ mặn 30‰, 40‰, 50‰. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống đạt cao nhất là ở nhóm SW (R0: 89%;74%); thấp nhất là nhóm SSW (R100: 74%; 61%) tương ứng với ngày 7 và 14 trong khi chiều dài và sinh khối đạt 5,9 mm; 2,0g/L ở R0 và 6,8 mm; 3,0 g/L ở R100. Thí nghiệm cũng cho thấy Artemia sống tốt và có khả năng sinh sản trong môi trường SSW với sinh lượng từ 2,76-3,26 g/L cao hơn so với nuôi ở SW (1,96-2,01g/L), đã mở ra việc ứng dụng nuôi sinh khối Artemia bằng nước muối cho các trại giống thủy sản ở vùng xa biển.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Vân và Huỳnh Thanh Tới, 2019. Ảnh hưởng của độ mặn và tỷ lệ thay thế nước biển bằng nước muối lên tỷ lệ sống và sinh trưởng của Artemia franciscana. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 103-110.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 127-137
Số 15a (2010) Trang: 241-252
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 252-258
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 41-48
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 9-19
Tải về
9(1) (2019) Trang: 172-179
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
8(2) (2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...