Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 177-185
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 03/11/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Use of crude sea salt in outdoor Artemia biomass culture with biofloc technology

Từ khóa:

Artemia, biofloc, nước muối biển, năng suất sinh khối

Keywords:

Artemia, bioflocs, biomass production, sea salt medium

ABSTRACT

In this study, Artemia was cultured in seawater and sea-salt medium with and without biofloc application. The two- factorial experiment produced 4 treatments and there were 3 replicates for each. Artemia was reared in 60 L plastic tanks, containing 40 L culture medium with a density of 500 nauplii/L, salinity 30‰ and lasting for 20 days. In the first two days after stock, Artemia was fed with fresh Chaetoceros algae, and after that till the end of experiment, formulated feed was used as daily food. In biofloc treatments, the C/N ratios were regulated by adding molasses into the Artemia culture medium based on TAN concentration from the 5th day. Results from experiment showed that survival rate, growth rate were more or less similar between the treatments after the 7th day. Fecundity and harvested biomass were influenced by the biofloc application, but the reproduction mode was affected by both experimental factors, and Artemia tend to produce cysts in biofloc combined with seawater (79%). The biomass collected in biofloc tanks was significantly higher than that in normal culture (3.52 g/L vs. 3.24 g/L; p<0.05), but it was similar between seawater and sea salt medium (3.30 g/L vs. 3.45 g/L). Moreover, the biofloc application also saved 20% of water exchange and 14% of feed compared to normal culture, and using of sea salt instead of seawater not only decreases about 46% in biomass cost, but also gives an initiative to the culturists according to their needs.

TÓM TẮT

Trong thí nghiệm này, Artemia được nuôi bằng nước biển và nước muối với hai phương thức có và không có ứng dụng biofloc, kết hợp của hai nhân tố này cho ra tổ hợp gồm 4 nghiệm thức (NT)với ba lần lặp lại cho mỗi NT. Artemia được nuôi trong các bể nhựa 60 L chứa 40 L nước nuôi, mật độ 500 nauplii/L, độ mặn 30‰ và được theo dõi trong 20 ngày. Trong hai ngày đầu, Artemia được cho ăn tảo tươi Chaetoceros sau đó thay thế bằng thức ăn cho Artemia. Đối với các NT ứng dụng biofloc, rỉ đường được thêm vào bể nuôi từ ngày thứ 5 và tuần tự bổ sung sau đó theo hàm lượng TAN trong nước. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống, tăng trưởng tương tự giữa các NT sau ngày nuôi thứ 7. Sức sinh sản và sinh khối thu bị ảnh hưởng bởi ứng dụng biofloc và Artemia có khuynh hướng sinh trứng (79%) khi nuôi ở nước biển có biofloc. Các NT biofloc có lượng sinh khối thu cao hơn nuôi bình thường (3,52 g/L so với 3,24g/L; p<0,05) nhưng lại tương đương giữa nước biển và nước muối (3,30 g/L so với 3,45 g/L).Thêm vào đó, ứng dụng biofloc tiết kiệm được 20% nước thay và 14% thức ăn so với nuôi bình thường còn sử dụng nước muối làm giảm 46% giá thành sinh khối và tạo thế chủ động cho người nuôi.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 127-137
Số 15a (2010) Trang: 241-252
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 252-258
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 41-48
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 9-19
Tải về
9(1) (2019) Trang: 172-179
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
8(2) (2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...