Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 41-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 28/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Effect of low salinity levels on survival, growth and reproduction characteristics of Artemia franciscana Vinh Chau

Từ khóa:

Artemia, độ mặn, sinh sản, sinh trưởng

Keywords:

Artemia, growth, reproduction, salinity

ABSTRACT

Artemia (Vinh Chau strain) were cultured at five salinity levels (10‰; 20‰; 30‰; 50‰ and 80‰) aiming to assess the effects of salinity on survival and growth rate as well as their reproduction characteristics. The results showed that salinity levels did not play strong effect on Artemia survival and growth. After 14 days of culture, the survival rates ranged from 69.8% to 78.5% and their body length reached 8.9 – 9.1 mm, these both parameters were insignificantly different between the treatments (p>0.05). Result also indicated that the lower salinity, the shorter lifespan and lower fecundity of the brine shrimp were recorded. The lifespan was only 18.7±2.0 days at salinity of 10‰   while it was almost 35 days at 50‰ and 80‰; p<0.05. The lowest fecundity (75.5 offsprings/female/brood) for Artemia at salinity of 10‰, which was significantly lower (p<0.05) compared to that was obtained at salinity of 20‰; 30‰; 50‰ and 80‰, which range from 101.9 – 114.5 offsprings/female/brood. Due to the variation in lifespan, the total embryo/female tends to increase with salinity levels by ranking 80>50>30>20>10, lowest were 96 offsprings/female and highest were 673 offsprings/female. The high percentage of cyst reproduction (67-83%) was obtained at low salinity levels (10-30‰), whereas low percentage of cyst reproduction (50%) was obtained at higher salinity (80‰). However, in terms of reproduction criteria the highly cyst reproduction, except for salnity 10‰, was obtained in all salinities (20‰, 30‰, 50‰ and 80‰), especially the salinity at 50‰ up to 80‰ Artemia Vinh Chau presented the best productivity.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành gồm năm nghiệm thức tương ứng với năm độ mặn khác nhau 10‰; 20‰; 30‰; 50‰ và 80‰ nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn thấp đến tỉ lệ sống, chiều dài và một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia franciscana (dòng Vĩnh Châu). Kết quả cho thấy độ mặn ảnh hưởng không lớn đến tỉ lệ sống và chiều dài của A. franciscana, sau 14 ngày nuôi tỉ lệ sống và chiều dài khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Kết quả cũng cho thấy độ mặn càng thấp thì tuổi thọ Artemia càng ngắn và sức sinh sản cũng giảm đi, ở 10‰ tuổi thọ là 18,7 ngày trong khi ở 50‰ và 80‰ là 35 ngày, khác biệt có nghĩa thống kê (p<0,05). Nghiệm thức 10‰ có sức sinh sản thấp nhất 75,5 phôi/con cái/lứa khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại có sức sinh sản dao động từ 101,9-114,5 phôi/con cái/lứa. Do sự biến động về tuổi thọ, tổng phôi/con cái và tổng nauplii/con cái có xu hướng tăng khi độ mặn tăng và có thể sắp xếp theo thứ tự 80>50>30>20>10, cao nhất ở nghiệm thức 80‰ là 673,3 phôi/con và thấp nhất ở 10‰ chỉ có 96 phôi/con. Tỉ lệ phần trăm đẻ trứng cyst khá cao (67-83%) quan sát được ở các độ mặn thấp (10-30‰) và giảm (50%) khi độ mặn tăng (50‰ và 80‰). Nhìn chung, ngoại trừ độ mặn 10‰ thì các độ mặn khác như 20‰; 30‰; 50‰ và 80‰ đều có khả năng sinh sản tốt và tốt nhất là độ mặn 50‰ và 80‰.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Vân và Huỳnh Thanh Tới, 2017. Ảnh hưởng của độ mặn thấp lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana dòng Vĩnh Châu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 41-48.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 127-137
Số 15a (2010) Trang: 241-252
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 252-258
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 9-19
Tải về
9(1) (2019) Trang: 172-179
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
8(2) (2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...