Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 110-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/09/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

The influence of copepod (Cyclops vicinus) densities on survival and growth of Artemia franciscana at different salinity levels

Từ khóa:

Artemia franciscana, Copepoda, Cyclops vicinus, độ mặn

Keywords:

Artemia franciscana, Copepod, Cyclops vicinus, salinity

ABSTRACT

This study was performed to evaluate the influence of copepod densities on the survival and growth of Artemia at different salinities. Two studies were carried out on Artemia franciscana and copepoda (Cyclops vicinus) including a mono-culture at salinities (30‰, 50‰ and 70‰) used as control and a combine-culture with three factors: factor 1 with three stages of Artemia at day after hatching (DAH)1, DAH2 and DAH3, factor 2 with copepod densities at 50, 100 and 200 ind./L, and factor 3 with two salinities at 30‰, 50‰. Artemia were reared in 1.5 L conical plastic bottle containing 1 L of sea-water and 150 Artemia nauplii.  The result at day 5th of culturing showed that three factors (salinity, age and density of copepod) affected on survival of both Artemia and copepoda population. The survival of Artemia was zero in the the combine-culture at 30 ‰ despite of copepod densities, but at salinity of 50 ‰, the lower copepoda presence, the higher survival of Artemia was obtained in the culture

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng mật độ copepoda (Cyclops vicinus) lên sự phát triển của Artemia franciscana ở các độ mặn khác nhau, với hai thí nghiệm được thực hiện gồm nuôi đơn ở các nồng độ muối (30‰, 50‰ và 70‰) như đối chứng và thí nghiệm nuôi chung với tương tác đa nhân tố gồm: nhân tố 1 (Artemia 1, 2 và 3 ngày tuổi), nhân tố 2 (mật độ copepoda 50; 100 và 200 cá thể/L), nhân tố 3 (độ mặn ở hai mức 30‰ và 50‰). Artemia của thí nghiệm được nuôi trong chai nhựa hình chóp 1,5 L chứa 1 L nước biển và mật độ Artemia bố trí trong các nghiệm thức là 150 con/L, mỗi thí nghiệm được theo dõi trong 5 ngày. Kết quả sau 5 ngày nuôi cho thấy, tỉ lệ sống (TLS) của Artemia không phụ thuộc vào độ mặn ở lô đối chứng nhưng trong nuôi chung thì TLS của Artemia phụ thuộc vào các nhân tố độ mặn, ngày tuổi Artemia và mật độ copepoda. Artemia không thể sống sót ở độ muối 30‰ khi có sự hiện diện của copepoda, nhưng ở độ muối cao hơn (50‰) thì TLS của Artemia tỷ lệ nghịch với mật độ của copepoda.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Vân và Huỳnh Thanh Tới, 2018. Ảnh hưởng của mật độ copepoda (Cyclops vicinus) lên sự phát triển Artemia franciscana ở các độ mặn khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 110-116.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 103-110
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 127-137
Số 15a (2010) Trang: 241-252
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 252-258
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 41-48
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 9-19
Tải về
9(1) (2019) Trang: 172-179
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
8(2) (2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...