Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/03/2015

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Biomass of Melaleuca forest at the U Minh Thuong National Part, Kien Giang Province

Từ khóa:

Chiều cao, đường kính, sinh khối, sinh trưởng, rừng tràm, U Minh Thượng

Keywords:

Biomass, diameter, forest, growth, height, Melaleuca forest, U Minh Thuong

ABSTRACT

Melaleuca cajuputi is a popular tree at the U Minh Thuong National Part, Kien Giang province. Melaleuca forest produces benefits both in terms of social and environmental values. A study on biomass above the ground of the Melaleuca cajuputi forest was conducted to estimate biomass of two groups of trees (i.e. under and over 10 years old). The results showed that, the average density of the trees were about 6.100 – 7.000 trees/ha. The average of tree’s diameter in the group of under and over 10 years old were of 4,56 cm and 5,48 cm, respectively. The older the trees, the greater the growth rate. The Melaleuca cajuputi biomass varied according to parts and age of tree. The highest percentage (of above the ground biomass) was in the stem (with 61,3% and 76,8% trees below and above 10 years old, respectively), successively followed by branches/twigs (with 21.6% and 12,6% trees below and above 10 years old, respectively) and leaves (with 17,1% and 10,6% trees below and over 10 years old, respectively). In addition, there is a close relationship between biomass and diameter and height of tree. Biomass above the ground of tree over 10 years old was greater than that under the 10 years old. The potential biomass were of 65,63 ton/ha and 89,98 ton/ha for the trees below and over 10 years old, respectively.

TÓM TẮT

Cây tràm Melaleuca cajuputi là loài cây phổ biến ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Rừng tràm vừa cho giá trị về mặt xã hội, vừa có giá trị về môi trường. Nghiên cứu sinh khối trên mặt đất của cây tràm được thực hiện ở tràm nhỏ hơn 10 tuổi và tràm lớn hơn 10 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tràm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng có mật độ rất dày, dao động từ 6.100 – 7.000 cây/ha. Đường kính trung bình của cây tràm nhỏ hơn 10 tuổi là 4,56 cm và cây tràm lớn hơn 10 tuổi là 5,48 cm. Chiều cao của cây có xu hướng tăng khi tuổi cây tràm tăng. Sinh khối của cây tràm phụ thuộc vào các bộ phận của cây và tuổi cây. Sinh khối cao nhất là ở phần thân (61,3% đối với cây tràm nhỏ hơn 10 tuổi và 76,8%  đối với cây tràm lớn hơn 10 tuổi), kế đến là sinh khối ở phần cành, nhánh (đối với cây tràm nhỏ hơn 10 tuổi là 21,6% và đối với cây tràm lớn hơn 10 tuổi là 12,6%) và lá (17,1% đối với cây tràm nhỏ hơn 10 tuổi và 10,6% đối với cây tràm lớn hơn 10 tuổi). Các số liệu cho thấy có mối quan hệ giữa sinh khối cây tràm với đường kính và chiều cao của cây. Tổng sinh khối trên mặt đất của rừng tràm nhỏ hơn 10 tuổi là 65,63 tấn/ha nhỏ hơn tổng sinh khối ở rừng tràm lớn hơn 10 tuổi có giá trị là 89,98 tấn/ha.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...