Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2022 (2022) Trang: 33-38
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất khu vực bãi chôn lấp rác Kiến An thông qua bốn kim loại nặng Cu, Zn, Pb và As tại 24 vị trí quan trắc. Kết quả cho thấy, các kim loại nặng xuất hiện trong đất khu vực nghiên cứu theo thứ tự tăng dần từ As < Pb < Cu < Zn với hàm lượng trung bình lần lượt là 12,29±1,9 mg/kg, 21,9±4,83 mg/kg, 33,02±49,32 mg/kg và 53,99±12,68 mg/kg. Hầu như các kim loại nặng này đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 03-MT:2015/BTNMT, chỉ riêng Cu tại vị trí D3, D7, D22 và As tại vị trí D2 và D19 vượt giới hạn lần lượt từ 1,10-1,82 lần và 1,05-1,10 lần. Có hai nguồn được coi là góp phần hình thành các kim loại nặng trong đất là chất thải, nước rỉ rác khu vực bãi chôn lấp và hoạt động canh tác nông nghiệp. Cần tiếp tục theo dõi đánh giá chất lượng đất để có thể đưa ra các biện pháp khắc phục sự suy giảm chất lượng đất kịp thời. Đặc biệt, đánh giá rủi ro sinh thái tiềm ẩn và rủi ro sức khoẻ con người do sự xuất hiện của kim loại nặng.

 
Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...