Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 01/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

The species composition and macrofungi distribution in Lung Ngoc Hoang nature reserve, Hau Giang province

Từ khóa:

Lung Ngọc Hoàng, nấm lớn, thành phần loài

Keywords:

Lung Ngoc Hoang Natural Reserve, microfungi, species composition

ABSTRACT

This study was executed from Deccember 2015 to October 2016. The objective of study was to provide the information regarding the species composition and macrofungi distribution at Lung Ngoc Hoang natural reserve. The result showed that there were 57 species founded belonging to 39 genera, 24 families, 12 orders and 5 classes of 3 divisions which were Basidiomycota, Myxomycota, and Ascomycota. Accordingly, Basidiomycota was the most diverse phylum with 53 species; Agaricales and Polyporales were the second and the third in terms of biodiversity with 20 species and 18 species, respectively. In addition, the level of macrofungi diversity in all 4 surveyed habitats was low (forest, cultivated and riparian) and very low (agricultural land).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9/2015 đến tháng 10/2016 nhằm cung cấp thông tin về đa dạng nấm lớn tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, hỗ trợ cho công tác quản lý đa dạng sinh học của khu vực khảo sát. Nghiên cứu đã ghi nhận 57 loài nấm lớn thuộc 39 chi, 24 họ, 12 bộ, 5 lớp thuộc 3 ngành (Basidiomycota, Myxomycota và Ascomycota); trong đó, ngành Basidiomycota có mức độ đa dạng loài cao nhất với 53 loài (92.98%), bộ Agaricales và Polyporales với mức độ đa dạng cao lần lượt là 20 và 18 loài. Bên cạnh đó, mức độ đa dạng nấm lớn ở cả 4 sinh cảnh được khảo sát đều ở mức thấp (đất rừng, đất rừng có canh tác và ven sông) và rất thấp (đất nông nghiệp).

Trích dẫn: Trần Thị Kim Hồng, Lê Trọng Thắng, Trương Thanh Tân, Bùi Trường Thọ và Nguyễn Văn Bé, 2017. Sự phân bố và thành phần loài nấm lớn tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 96-103.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...