Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:12/07/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

 

Title:

Peat thickness affecting growth indexes of the Melaleuca forest in the U Minh Ha National Part, Ca Mau province

Từ khóa:

Chiều cao cây tràm, đường kính cây tràm, mật độ cây tràm, than bùn, rừng tràm, U Minh Hạ

Keywords:

Height, diameter, density, peat, Melaleuca cajuputi, U Minh Ha

ABSTRACT

Research on the effects of peat thickness on growth indexes of the Melaleuca cajuputi in the U Minh Ha national park was carried out by surveying and measuring the growth indexes of the Melaleuca cajuputi (including: density, diameter and height of trees) with twelve sample plotsat differnet peat thickness levels (peat-free, 30-50cm, 50-80cm and 80-100cm). The area of each sample plot was 100 square meters (10m *10m). The result of the survey shows peat thickness affected the density and total biomass above the ground of the Melaleuca forest. The average density of trees in research zone fluctuatedfrom 1.003 to 1.279 trees/ha and tended to decrease gradually with the increase of the peat thickness. The density of the Melaleuca cajuputi between peat and no peat in the land had a significant difference. The density of Melaleuca cajuputi in two peat thickness levels of 50-80 cm and 80- 100 cm was similar but the difference was found between the two and area of 30-50cmpeat thickness. The average diameter of treatments tended to increase when the peat thickness increased and fluctuatedbetween 16.4 and 18.9 cm. The height of the tree was different between the lowest (30-50 cm) and the greatest peat thickness (50-80 cm).

TÓM TẮT

Nghiên cứu về ảnh hưởng của độ dày than bùn đến các chỉ tiêu sinh trưởng cây tràm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ được thực hiện bằng cách khảo sát, đo đếm các chỉ tiêu về sinh trưởng của cây tràm (Melaleuca cajuputi) như mật độ, đường kính, chiều cao trên 4 nghiệm thức (3 mức độ dày than bùn 30 – 50 cm; 50 – 80 cm; 80 – 100 cm và không than bùn), với 12 ô tiêu chuẩn, diện tích mỗi ô tiêu chuẩn là 100 m2 (10m x 10m). Kết quả khảo sát cho thấy độ dày than bùn có ảnh hưởng đến mật độ và tổng sinh khối tươi của rừng tràm. Mật độ cây ở khu vực nghiên cứu thuộc dạng trung bình dao động từ 1003 – 1279 cây/ha và có xu hướng giảm dần khi độ dày than bùn tăng lên. Mật độ giữa tràm trên đất có than bùn và không có than bùn có sự khác biệt ý nghĩa. Mật độ tràm không có sự khác biệt giữa 2 độ dày than bùn 50 - 80 cm và 80 -100 cm nhưng khác biệt với độ dày than bùn 30 - 50 cm. Đường kính trung bình các nghiệm thức có xu hướng tăng khi độ dày than bùn tăng và dao động từ 16.4 cm đến 18.9 cm. Chiều cao vút ngọn của cây có sự khác biệt giữa độ dày than bùn thấp nhất (30 - 50 cm) và độ dày than bùn cao nhất (50 – 80 cm).

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...