Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
49/2016 (2016) Trang: 134-139
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015 nhằm xác định sinh khối của rừng tràm ở các nghiệm thức khác nhau về mức độ ngập nước. Có 9 ô tiêu chuẩn (100 m2) tại vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau được thiết lập để thu mẫu nước và đo đếm một số chỉ tiêu sinh trưởng cây tràm cá thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với các nghiệm thức tràm ở các độ ngập nước khác nhau có các chỉ tiêu lý hóa hầu như không có sự khác biệt trừ pH (4,21- 4,83). Giá trị pH mùa mưa thấp hơn mùa nắng. Lượng oxy hòa tan trong nước rất thấp chỉ dao động trong khoảng 1,33 - 3,00 mg/l và chỉ tiêu BOD5 trong nước ở rừng tràm VQG U Minh Hạ có khoảng dao động khá lớn ở các ô tiêu chuẩn (từ 8 – 53,2 mg/l). Nồng độ N-NH4+ trong nước rừng tràm từ 0,12 - 3,13 mg/l, hàm lượng N-NO3- trong nước tại các ô tiêu chuẩn dao động khoảng 0,02 - 0,43 mg/l. Đối với 2 nhân tố độ sâu ngập nước và thời điểm mùa trong năm thì chất lượng nước của rừng tràm bị tác động rõ nhất đến chỉ tiêu DO, BOD5. Ở các nghiệm thức với các mức độ ngập nước khác nhau, sinh khối tươi cây không khác biệt ý nghĩa. Sinh khối bình quân của rừng tràm VQG U Minh Hạ từ khoảng 270 - 307 tấn/ha ở các nghiệm thức và ở độ ngập thấp

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...