Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích cụm (CA) và phân tích thành phần chính (PCA) để đánh giá vị trí thu mẫu và xác định chỉ tiêu ảnh hưởng đến chất lượng nước tại tỉnh Hậu Giang. Các mẫu quan trắc chất lượng nước mặt được thu thập từ 39 vị trí với 12 chỉ tiêu gồm nhiệt độ (0C), pH, chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), oxy hòa tan (DO), đạm amoni (N-NH4+), nitrite (N-NO2-), nitrate (N-NO3-), orthophotphase (P-PO43-), coliform và sắt (Fe). Chất lượng nước mặt được đánh giá sử dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2) và chỉ số chất lượng nước (WQI). Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực nghiên cứu đang bị ô nhiễm các chất hữu cơ, ô nhiễm vi sinh vật và hàm lượng kim loại nặng (Fe) cao ở mức nghiêm trọng. Chất lượng nước tại đây đạt mức trung bình (64%) đến xấu (33%) và chỉ có 3% đạt chất lượng nước tốt. Phân tích phần chính (PCA) chỉ ra 4 PCs giải thích 71,3% sự thay đổi và biến động chất lượng nước tại khu vực nghiên cứu. Trong đó, 12 chỉ tiêu quan trắc đều có tác động đến chất lượng nước mặt nên cần được tiếp tục theo dõi tại chương trình quan trắc chất lượng nước mặt trong tương lai. Phân tích CA cũng giúp nghiên cứu xác định 20/39 vị trí cần thực hiện quan trắc mà vẫn đảm bảo được hiệu quả của công tác quan trắc, giúp giảm 34% chi phí thực hiện trong chương trình quan trắc. Nghiên cứu này cung cấp thông tin khoa học phục vụ công tác quan trắc chất lượng nước mặt tỉnh Hậu Giang.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...