Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 12/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Species composition and habitat of common soil animals in Lung Ngoc Hoang nature reserve, Hau Giang province

Từ khóa:

Động vật đất, Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, sinh cảnh, thành phần loài

Keywords:

Habitat, Lung Ngoc Hoang nature reserve, soil animal, species composition

ABSTRACT

The aim of study was to determine species composition and distribution on the different habitats of soil animal communities in Lung Ngoc Hoang nature reserve from October 2015 to October 2016. There were 3 habitats concerned including: (1) habitat of agriculture, (2) habitat of agroforestry, and (3) habitat of Melaleuca forest with 35 sampling stations. The study recorded 59 species belonging to 30 genera under 18 families and 6 classes including Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Entognatha, Insecta, Oligochaeta within 2 Phylum (Annelida and Arthropoda). The findings showed that soil animals differently distributed according to natural habitats and seasons. In addition, they had tight correlation with litter, (correlation coefficients: r = 0.81 in the rainy season and r = 0.83 in dry season).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thành phần loài và sự phân bố của động vật đất trên các sinh cảnh đại diện tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang từ năm 10/2015 đến 10/2016. Nghiên cứu thực hiện trên 3 sinh cảnh với 35 ô mẫu được khảo sát bao gồm:(1) đất nông nghiệp, (2) đất nông lâm kết hợp, và (3) đất rừng tràm. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được 59 loài thuộc 30 chi, 18 họ, 8 bộ và 6 lớp, gồm: lớp Hình nhện (Arachnida), lớp Chân môi (Chilopoda), lớp Chân kép (Diplopoda), Entognatha, lớp Côn trùng (Insecta) và lớp Giun ít tơ (Oligochaeta) trong hai ngành Giun đốt (Annelida) và Động vật chân khớp (Arthropoda).  Mặt khác, các loài động vật đất phân bố khác nhau theo mùa và theo các sinh cảnh tự nhiên. Bên cạnh đó, động vật đất còn có mối tương quan với độ dày của tầng thảm mục với hệ số tương quan r=0,81 vào mùa mưa và r=0,83 trong mùa khô.

Trích dẫn: Trần Thị Kim Hồng, Lê Trọng Thắng, Trương Thanh Tân, Bùi Trường Thọ và Nguyễn Văn Bé, 2017. Thành phần loài và sự phân bố của động vật đất phổ biến tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 104-112.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...