Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
Liên kết:

The study aims to assess the current state of surface water quality in Phung Hiep district, Hau Giang province, Vietnam. Surface water quality data were collected at nine locations (PH1-PH9) collected at a frequency of 4 times in the year 2020 (March, May, August and October), with surface water quality parameters included temperature, pH, dissolved oxygen (DO), total suspended solids (TSS), nitrite (N-NO2-), nitrate (N-NO3-), ammonium (N-NH4+), orthophosphate (P-PO43-), biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), coliform and iron (Fe). Surface water quality is assessed by comparing with national technical regulation on surface water quality (QCVN 08-MT:2015/BTNMT, column A1) and by calculating the water quality index (WQI). The results showed that TSS, N-NO2-, N-NH4+, P-PO43-, BOD, COD, coliform, Fe exceeded the allowable limits of QCVN 08-MT:2015/BTNMT, column A1. DO was lower than the regulation while the water quality parameters of temperature, pH and N-NO3- were within the allowable limits. The water indicators of DO, TSS, N-NO2-, N-NO3-, N-NH4+ in the dry season were higher than those in the rainy season while the remaining parameters such as P-PO43-, BOD, COD, coliform and iron in the dry season were lower than those in the rainy season. The WQI values ranged from 24 - 85, showing that surface water quality in Phung Hiep area was poor – good; in which, PH6 location has the best water quality (WQI = 46 - 85); PH1 (May) and PH7 (August) had poor water quality, mainly due to organic matters, coliform, and N-NO2-. Future study needs to investigate the causes of water pollution in order to have appropriate treatment solutions.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...