Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 88-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/12/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Evaluation of positioning techniques for precision enhancement of low-cost GPS receiver modules

Từ khóa:

GPS, RTK, giá rẻ, chính xác

Keywords:

GPS, RTK, low-cost, precision

ABSTRACT

In order to implement precise farming, it is crucial to obtain precise positions of agricultural machineries, unmanned aerial vehicles, etc. With the current under-developed Global Navigation Satellite System infrastructure, it is difficult to implement precise positioning due to the high cost of the precise positioning system. The aim of this research
is to evaluate the precision of low-cost GPS recievers with different
positioning techniques, especially Real-Time Kinematic GPS. Preliminary experimental results showed that an RTK-GPS system with self-built base station could achieve positioning precision of 0.2 m when the rover moved in a predefined route. It is promising that low-cost GPS receivers and antennas can be used to implement precise farming where positioning precision is acceptable within 0.2 m.

TÓM TẮT

Để có thể triển khai nông nghiệp chính xác, việc xác định vị trí của máy nông nghiệp, mô hình máy bay không người lái,... là điều kiện hết sức cần thiết. Trong điều kiện hạ tầng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GNSS của Việt Nam chưa hoàn thiện, việc ứng dụng các hệ thống định vị chính xác có giá thành cao gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu này nhằm khảo sát độ chính xác của một số kỹ thuật định vị, đặc biệt là định vị động thời gian thực RTK-GPS, cho hệ thống chỉ sử dụng máy thu GPS giá rẻ. Kết quả thực nghiệm đối với hệ RTK-GPS với trạm cơ sở tự xây dựng cho thấy sai số vị trí của trạm động khoảng 0,2 m khi trạm động di chuyển theo một quỹ đạo định trước. Kết quả này cho thấy máy thu và ăng ten GPS giá rẻ có thể được ứng dụng để triển khai thử nghiệm một số ứng dụng nông nghiệp chính xác với sai số chấp nhận vào khoảng 0,2 m.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 17-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 20-27
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 61-70
Tải về
In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) (2022) Trang: 101-114
Tạp chí: International Conference on Intelligent Systems and Sustainable Computing, Hyderabad, India, September 24-25, 2021
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 277-290
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
17(9) (2019) Trang: 6-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng
189 (2016) Trang: 44, 47
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
16 (2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
1 (2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...