Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
226 (2021) Trang: 158-167
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Đánh giá chất lượng và phân loại trái cây bằng phương pháp không phá hủy đang được quan tâm nhiều trong những năm gần đây. Nhằm định hướng nghiên cứu về lĩnh vực phân tích chất lượng không phá hủy và đề xuất các đối tượng trái cây tiềm năng cho những nghiên cứu trong tương lai, 140 công trình đánh giá chất lượng trái cây không phá hủy thuộc cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2021 đã được thống kê và phân tích. Từ đó, mức độ quan tâm đối với các loại trái cây, phương pháp và kết quả tốt nhất tương ứng với từng phương pháp cũng được xác định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp phân tích quang phổ khả kiến – cận hồng ngoại đang được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh xoài và táo là hai loại trái cây được quan tâm hàng đầu, các nghiên cứu cũng nên tập trung vào các loại trái cây tiềm năng thuộc nhóm có mức độ quan tâm thấp hơn vì số lượng công bố khoa học liên quan có thể chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đặc biệt, phát triển công nghệ phân tích không phá hủy phù hợp và đặc thù với giống cùng khu vực trồng cũng nên xem xét cho các đối tượng trái cây có chỉ dẫn địa lý và giá trị kinh tế cao.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 17-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 20-27
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 61-70
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-96
Tải về
In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) (2022) Trang: 101-114
Tạp chí: International Conference on Intelligent Systems and Sustainable Computing, Hyderabad, India, September 24-25, 2021
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 277-290
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
17(9) (2019) Trang: 6-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng
189 (2016) Trang: 44, 47
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
16 (2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
1 (2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...