Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17(9) (2019) Trang: 6-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng

Các kỹ thuật kiểm soát dao động thường yêu cầu thông tin phản hồi. Tuy nhiên, phương pháp input shaping (phương pháp tạo dạng tín hiệu ngõ vào) có thể kiểm soát dao động bằng cách đưa ra các lệnh chuyển động sao cho dao động được triệt tiêu mà không cần tín hiệu hồi tiếp. Nghiên cứu này mô phỏng và đánh giá thực nghiệm hiệu quả áp dụng phương pháp input shaping ZV và ZVD để kiểm soát dao động chất lỏng khi vật chứa có dạng hình hộp chữ nhật. Nhằm đánh giá tính bền vững của phương pháp input shaping, nghiên cứu cũng khảo sát đáp ứng của hệ thống có tần số dao động tự nhiên tăng 20% so với thiết kế. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy phương pháp input shaping giúp giảm đáng kể biên độ dao động của chất lỏng (trên 50% đối với ZV và trên 70% đối với ZVD). Cả hai phương pháp đều giúp triệt tiêu dao động nhanh đáng kể so với trường hợp không kiểm soát dao động. Đặc biệt, ZVD bền vững hơn khi có sự thay đổi thông số của hệ.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 17-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 20-27
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 61-70
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-96
Tải về
In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) (2022) Trang: 101-114
Tạp chí: International Conference on Intelligent Systems and Sustainable Computing, Hyderabad, India, September 24-25, 2021
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 277-290
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
189 (2016) Trang: 44, 47
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
16 (2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
1 (2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...