Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 20-27
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/01/2016

Ngày chấp nhận: 29/08/2016

 

Title:

Evaluation of some autofocus algorithms for light microscopes

Từ khóa:

Lấy nét tự động, kính hiển vi, quang học

Keywords:

Autofocus, microscope, light

ABSTRACT

When using common light microscopes, focusing is usually performed manually therefore it is time consuming and eye fatigue may be caused after a period of focusing especially through the microscope eyepieces. One solution to this problem is using an autofocusing system based on images of the observed object at consecutive focusing positions along the optical axis of the microscope. In order to design this autofocusing system, this study aims to evaluate well-known autofocus algorithms. A number of eight autofocus algorithms were evaluated with two sets of coconut fiber and algae images that had been captured using an available inverted light microscope with an 10x objective lens. Experimental results showed that the algorithm using autocorrelation as the focus measure function outperformed other algorithms and could be implemented in an autofocusing system.

TÓM TẮT

Việc lấy nét ở các loại kính hiển vi quang học thông dụng thường được thực hiện thủ công nên mất nhiều thời gian và gây mỏi mắt cho người sử dụng. Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng một hệ thống có thể điều chỉnh lấy nét tự động dựa vào các ảnh chụp của mẫu vật quan sát tại các vị trí lấy nét liền kề dọc theo trục quang học. Đề tài thực hiện đánh giá một số giải thuật lấy nét tự động thông dụng để có thể lựa chọn giải thuật phù hợp cho việc thiết kế hệ thống điều chỉnh lấy nét tích hợp vừa nêu. Tám giải thuật phổ biến đã được đánh giá dựa trên hai bộ ảnh sợi sơ dừa và sợi tảo được chụp khi quan sát bởi kính hiển vi quan sát ngược với thấu kính có độ phóng đại 10x. Kết quả cho thấy giải thuật sử dụng hàm tự tương quan để xác định độ nét cho kết quả tốt và có thể được sử dụng cho hệ thống điều chỉnh lấy nét tự động.

Trích dẫn: Nguyễn Chánh Nghiệm, Văn Phạm Đan Thủy, Trần Nhựt Thanh và Nguyễn Chí Ngôn, 2016. Đánh giá một số giải thuật lấy nét tự động cho kính hiển vi quang học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45a: 20-27.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 17-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 61-70
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-96
Tải về
In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) (2022) Trang: 101-114
Tạp chí: International Conference on Intelligent Systems and Sustainable Computing, Hyderabad, India, September 24-25, 2021
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 277-290
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
17(9) (2019) Trang: 6-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng
189 (2016) Trang: 44, 47
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
16 (2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
1 (2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...