Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 61-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

All-In-Focus imaging system and its application to automated microobject handling

Từ khóa:

Toàn nét, tự động, microhand, gắp-thả

Keywords:

All-in-focus, automated, microhand, pick-and-place

ABSTRACT

All-In-Focus imaging system has been used to observe microbiological objects. In addition to the useful feature of observing a thick microobject clearly as the whole object is in focus, the system provides the depth information of the microobject from which the object position in z-direction can be calculated. However, little research that fully utilizes the depth information of the All-In-Focus imaging system can be found. In this research, we propose the methods to find the 3D position of both target microobject and the end-effector when manipulating the object using the depth information obtained from the AIF imaging system. The system is integrated with a two-fingered microhand micromanipulation system and automated pick-and-place task is experimentally demonstrated to show the effectiveness of the AIF imaging system. The success rate is over 70% for microobjects from 20 to 100 àm which is promising for developing automated micromanipulation system that can be widely applied in many biological and life science fields.

TóM TắT

Hệ thống tạo ảnh toàn nét (hệ AIF) đã được ứng dụng trong quan sát các vật thể vi mô từ lâu. Ngoài chức năng ưu việt là tạo ảnh của vật thể quan sát như thể toàn bộ vật thể đều được lấy nét, hệ AIF còn cung cấp thông tin chiều sâu của vật thể giúp xác định vị trí của vật thể dọc theo trục z hay trục thấu kính. Tuy nhiên, ít nghiên cứu quan tâm khai thác tính năng này. Nghiên cứu này đề xuất các phương pháp tìm vị trí 3D của vật thể vi mô và của đầu mút cơ cấu chấp hành đầu cuối từ hệ AIF khi cần phải thao tác chúng. Hệ AIF được tích hợp với cơ cấu gắp thả microhand có 2 ?ngón tay? và thao tác gắp thả được tự động hóa để trình diễn tính khả dụng của hệ AIF. Tỉ lệ gắp thả thành công đạt trên 70% đối với các vật thể có kích thước từ 20 đến 100 àm. Điều này chứng tỏ hệ AIF có thể được ứng dụng để phát triển các hệ thao tác vật thể vi mô tự động để ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sinh học và khoa học sự sống.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 17-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 20-27
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-96
Tải về
In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) (2022) Trang: 101-114
Tạp chí: International Conference on Intelligent Systems and Sustainable Computing, Hyderabad, India, September 24-25, 2021
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 277-290
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
17(9) (2019) Trang: 6-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng
189 (2016) Trang: 44, 47
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
16 (2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
1 (2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...