Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2016) Trang: 25-31
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện tại huyện Phước Long, Bạc Liêu vào vụ thu đông 2012 nhằm (i) đánh giá hiệu quả của biện pháp cày đất và bón vôi trên tính chất hóa học đất-nước đầu vụ lúa từ ruộng canh tác tôm-lúa và (ii) đánh giá khả năng thay thế giống lúa Một Bụi Đỏ (MBĐ) địa phương bằng giống lúa cao sản, ngắn ngày phù hợp cho hệ thống canh tác tôm-lúa. Thí nghiệm được bố trí lô phụ gồm 8 nghiệm thức, 3 lặp lại, nhân tố lô chính cày và không cày đất và lô phụ bón và không bón vôi, thử nghiệm trên 2 giống lúa: OM4900, MBĐ. Kết quả cho thấy hàm lượng Na+ trong nước rửa mặn ở giai đoạn 10 ngày sau khi xử lý đất ở nghiệm thức cày đất và nghiệm thức bón CaCO3 cao hơn so với 2 nghiệm thức không cày và không bón CaCO3. Hàm lượng Ca2+ hòa tan và trao đổi của đất giai đoạn 10 ngày sau khi xử lý CaCO3 lần lượt là: 193,6 mg/l và 3,4 cmol/kg cao hơn so với nghiệm thức không bón vôi (115,7 mg/l; 1,7 cmol/kg). Các chỉ tiêu SAR, ESP của đất vào giai đoạn 10 ngày sau khi xử lý ở nghiệm thức bón CaCO3 lần lượt là: 20,9 và 23,6% thấp hơn so với nghiệm thức không bón (29,5 và 30,3%). Năng suất giống lúa OM4900 cao hơn so với giống MBĐ. 

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 169-176
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 262-269
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 70-78
Tải về
(2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...