Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 262-269
Tải về

Abstract

The study aimed to identify the changes in soil organic matter quality related to rice yield under intensively triple rice crops at Cai Lay, Tien Giang and to evaluate the positive effects of different rice-upland crop rotations on soil organic matter quality and its capacity in supplying available nitrogen.  The results showed that rice yields gained after rotating with upland crop, i.e. baby corn or mungbean were significantly higher than those in the continuously triple rice system.  Rotation with upland crops was also resulted in significant higher contents of soil mobile humic acid (MHA), labile organic nitrogen and therefore, higher capacity in soil supplying available N in the following crop.  Applying labelled Urea-15N revealed that there was more soil mineral N taken up by rice in rotation systems compared to those in continuously triple rice system, corresponding with the trends in net N mineralization in these systems.

Keywords: soil organic matter; available nitrogen, triple rice, crop rotation

Title: Soil organic matter quality and nitrogen supplying capacity in continuously triple rice and rice ? upland crop rotation systems

Tóm tắt

Thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của luân canh cây màu trên đất ruộng lúa thâm canh ba vụ tại cai Lậy, Tiền Giang đối với chất lượng chất hữu cơ, khả năng cung cấp đạm (N) hữu dụng của đất và năng suất lúa trồng sau vụ luân canh.  Kết quả thí nghiệm ghi nhận năng suất lúa cao khác biệt có ý nghĩa khi đất lúa được luân canh với bắp rau hoặc đậu xanh.  Giai đoạn cuối vụ màu đầu vụ canh tác lúa, đất luân canh cây trồng cạn có sự gia tăng sự tích lũy thành phần chất mùn trẻ, dễ di động MHA (mobile humic acid) và N hữu cơ dễ phân hủy.  Khả năng khoáng hóa N cũng tăng cao ở đất luân canh so với đất thâm canh ba vụ lúa liên tục.  Kết quả sử dụng đồng vị 15N cho thấy tổng lượng N được lúa hấp thu từ đất sau bắp rau hoặc đậu xanh đều cao hơn nghiệm thức canh tác lúa liên tục. Tốc độ khoáng hóa và  khả năng cung cấp N hữu dụng từ đất cao trong mô hình luân canh  này.

Từ khóa: chất hữu cơ, chất đạm, lúa ba vụ

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 169-176
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 70-78
Tải về
(2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...