Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
64 (2021) Trang: 62-67
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Thí nghiệm rửa mặn đất trong cột được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của nước được xử lý từ trường (MW, 4000 Gauss) và nước điện phân (EW, 0,8 Ampe, 12 Volt) trong việc rửa muối và giảm độ mặn đất canh tác nhiễm mặn ở ĐBSCL. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), 4 lặp lại, 4 loại nước tưới: (i) nước không xử lý (NW), (ii) nước từ tính (MW), (iii) nước điện phân, và (iv) nước kết hợp MW và EW. Kết quả cho thấy rửa mặn đất bằng nước được xử lý qua công nghệ từ trường (MW) và điện phân (EW), đơn lẻ hay kết hợp, thì rất hiệu quả trong việc rửa muối (EC, Na+, Ca2+ hòa tan) ra khỏi cột đất nhiễm mặn so với rửa bằng nước không xử lý (NW). Đất sau khi rửa mặn bằng nước từ tính (MW), nước điện phân (EW), đặc biệt là nước kết hợp MW và EW, có độ mặn (ECe) giảm (72,8-80,0%), khác biệt so với đất trước khi rửa và đất rửa bằng nước thường (giảm 64,3%). Kết quả rửa mặn cho thấy xử lý điện-từ trường nước rửa (MW, EW, MW+EW) làm giảm ý nghĩa hàm lương Na+ trao đổi và nguy cơ sodic hóa của đất (giảm ESP) so với rửa mặn bằng nước thường (NW).

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 169-176
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 262-269
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 70-78
Tải về
(2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...