Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
69 (2022) Trang: 191-197
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Thí nghiệm ủ đất được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của lớp áo nanocarbon trên viên phân urea hạt đục Cà Mau (CRF-urea) đến khả năng hòa tan, phóng thích và chuyển hóa urea (hoạt động thủy phân urea và nitrate hóa) trong điều kiện thoáng khí của đất trồng hoa màu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm trong phòng được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 3 lặp lại cho 3 nghiệm thức: (1) đối chứng: đất phù sa; (2) đất + urea Cà Mau, (3) đất + urea áo nanocarbon (CRF-urea). Thời điểm thu mẫu đất kết thúc quá trình ủ cho phân tích các chỉ tiêu đánh giá động thái (urea, NH4+, NO3-) là 0, 1, 2, 3, 5, 7, 14 và 28 ngày sau khi ủ. Kết quả cho thấy phân áo nanocarbon (CRF-urea) rất có hiệu quả làm giảm hàm lượng urea khuếch tán vào đất trong vòng 7 ngày sau khi vùi, thấp hơn 1,3 - 7,4 lần so với urea Cà Mau. Tỷ lệ nhả N của phân CRF-urea thấp hơn 2,0 - 2,5 lần so với phân urea không áo. Phân CRF-urea cũng làm chậm sự thủy phân urea tạo NH4 + trong vòng 0 - 14 ngày sau khi bón và giúp kéo dài động thái chuyển hóa NH4+thành NO3- trong đất qua đó giúp duy trì dưỡng chất NH4+ trong đất tốt hơn. Kết quả này cho thấy có thể sử dụng nanocarbon làm vật liệu áo cho sản xuất urea chậm tan.

Từ khóa: Urea nhả chậm, nanocarbon coated urea, CRF-urea, nitrate, ammonium.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 169-176
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 262-269
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 70-78
Tải về
(2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...