Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Chuyên đề 8/2018 (2018) Trang: 175-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Sử dụng nước nhiễm mặn tưới cho cây trồng là nguyên nhân làm mặn hóa đất. Tưới nước từ tính, là nước được xử lý bằng cách cho nước bình thường chạy qua trường điện từ, là một giải pháp hữu ích để khắc phục vấn đề này. Thí nghiệm trong chậu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc sử dụng nước tưới nhiễm mặn đã được xử lý điện từ trường trên sinh trưởng, năng suất của cải xanh (Brassica juncea L.) và độ mặn đất phù sa nhiễm mặn. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 lần lặp lại, gồm 3 nghiệm thức nước tưới (nước cấp, nước nhiễm mặn 3‰ (đối chứng) và nước nhiễm mặn 3‰ được xử lý điện từ tính). Nước tưới nhiễm mặn 3‰ được xử lý bằng cách chạy 2 lần qua hệ thống xử lý tích hợp (2000-4000 Gaus, lưu lượng 2-3 m3/giờ).  Kết quả cho thấy xử lý điện từ trường làm cải thiện ý nghĩa chất lượng nước tưới nhiễm mặn 3‰ như giảm độ đẫn điện (EC), Na+ hòa tan, chỉ số SAR và tổng chất rắn hòa tan (TDS) trong nước. Bước đầu cho thấy tưới nước mặn 3‰ được xử lý điện từ tính rất có hiệu quả trong việc gia tăng chiều cao cây (tăng 6,2%) và chiều rộng lá (tăng 12,1%), cải thiện năng suất tươi (51,6 g/chậu) và sinh khối khô (3,10 g/chậu) cải thí nghiệm so với tưới trực tiếp nước mặn 3‰ không qua xử lý điện từ tính. Sử dụng nước tưới nhiễm mặn 3‰ đã được xử lý điện từ tính không làm gia tăng độ mặn của đất (ECe, SAR, ESP) so với tưới trực tiếp bằng nước mặn không xử lý. Vì vậy, có thể sử dụng nước mặn 3‰ được xử lý điện từ tính để tưới cho cây trồng khi nguồn nước tưới bị nhiễm mặn mà không làm gia tăng độ mặn đất và cải thiện sinh trưởng và năng suất cải xanh.

 Từ khóa: cải xanh, đất nhiễm mặn, nước cấp, nước nhiễm mặn, nước từ tính

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 169-176
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 262-269
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 70-78
Tải về
(2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...