Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 169-176
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 18/03/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Improving soil chemical properties and rice yield cultivated on salt-affected alluvial soils by using salt-tolerant crop (Sesbania rostrata L.) 

Từ khóa:

Cây chịu mặn, đất phù sa nhiễm mặn, lúa, Sesbania rostrata L.

Keywords:

Mekong delta, salt tolerant crop, salt-effected alluvial soil, Sesbania rostrata L.

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate the effects of using salt-tolerant crops (Sesbania rostrata L.) on reclaiming salt-affected rice soil and improving
the rice yield. The research was carried out in clay pots (containing 10 kg dry soil) which were arranged in a completely randomized design (CRD) with 3 treatments including 3 levels of dilute sea water amendment (0‰, 3‰, 6‰) and 4 replicates for each treatment. OM7347 rice cultivar was grown soon after harvesting of S. rostrata. The results indicated that S. rostrata showed the great ability to reduce soil ECe (decreased 12,2%-17,7%); lowering soil exchangeable Na+ (decreased 11,4%-19,5%) and hence for decreasing soil SAR and ESP. By contrast, exchangeable Ca2+ was increased in soil at harvest in comparison of that before planting. There was a less impact of salinity stress on growth, biomass and nutrients uptake (Mg2+, N, P2O5, K2O) in S. rostrata. However, proline accumulation and the uptake of Na+, Ca2+ by S. rostrata were increased following salt amendment.  Planting S. rostrata in salt-affected soil (0‰, 3‰ treatment) helped to increase significantly rice yield and hence they were likely to improve rice yield cultivated afterward better.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của trồng cây chịu mặn (điên điển mấu: Sesbania rostrata L.) trên cải thiện các đặc tính bất lợi của đất phù sa trồng lúa nhiễm mặn và năng suất lúa. Thí nghiệm trong chậu (đựng 10 kg đất khô) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), với 3 nghiệm thức ngập mặn nhân tạo (0‰, 3‰, 6‰) đất lúa và 4 lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Giống lúa OM7347 được trồng theo sau vụ trồng cây điên điển. Kết quả cho thấy trồng điên điển mấu giúp cải thiện ý nghĩa hóa học đất lúa nhiễm mặn: giảm 12,2%-17,7% ECe, giảm 11,4%-19,5% Na+ trao đổi, giảm ý nghĩa trị số SAR và ESP, tăng ý nghĩa hàm lượng Ca2+ trao đổi trong đất. Sinh trưởng, sinh khối và hấp thu dưỡng chất (Mg2+, N, P2O5, K2O) của điên điển mấu bị ảnh hưởng nhẹ khi có sự gia tăng độ mặn của đất. Tuy nhiên, sự tích lũy proline và hấp thu Na+ và Ca2+ cũng gia tăng theo sau các mức độ ngập mặn đất. Kết quả cũng cho thấy trồng điên điển mấu (S. rostrata L.) trên đất ngập mặn 0‰ và 3‰ giúp cải thiện ý nghĩa các thành phần năng suất lúa và vì vậy giúp năng suất lúa vụ sau được cải thiện tốt hơn so với không trồng cây.

Trích dẫn: Nguyễn Minh Đông và Nguyễn Đỗ Châu Giang, 2020. Cải thiện hóa học đất và năng suất lúa trồng trên đất phù sa nhiễm mặn bằng điên điển mấu (Sesbania rostrata L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 169-176.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 262-269
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 70-78
Tải về
(2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...